-Det er urovekkende at over 20.000 kvinnelige arbeidstakere i helsesektoren sliter med ufrivillig deltidsarbeid. Det er en klar nedvurdering av sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsmedarbeidere. Deltidstallene hindrer likestillingsarbeidet, mener forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.
Av Wenche Solberg-Hansen

En spørreundersøkelse fra TNS Gallup viser at 32,4 prosent av sykepleierne i deltidsstilling ønsker seg en større stillingsbrøk. En undersøkelse Opinion foretok for forskningsstiftelsen FAFO viser at 28 prosent av de deltidsarbeidende hjelpepleiere og omsorgsarbeidere ønsker å jobbe mer. Det vil si at over 10.000 sykepleiere og over 11.500 hjelpepleiere og omsorgsarbeidere ønsker å jobbe mer, skriver Dagsavisen.

Det går frem at 48 prosent av de yrkesaktive kvinnelige sykepleierne jobber deltid. Det er mindre enn 32 timer i uken. Når det gjelder kvinnelige hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er det hele 68 prosent som jobber deltid. Innenfor de tradisjonelt mannsdominerte yrkene i helsesektoren er det få menn som jobber deltid.

Ikke-problem
-Jeg er sjokkert over tallene i Dagsavisen. Det viser en klar kjønnsdiskriminering i helsesektoren. Hvor mange mannlige leger, sykepleiere, hjelpepleiere, ambulansesjåfører, ingeniører, teknikere og kokker jobber deltid i helsesektoren, spør forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.

Ifølge Dagsavisen er ufrivillig deltidsarbeid i mannsdominerte yrker i helsesektoren et nærmest ikke-eksisterende problem. Kun 5,3 prosent av legene har mindre enn 50 prosent stilling. Dette mens 18,3 prosent har mindre enn hundre prosent stilling. De fleste av dem som jobber i en deltidsstilling har valgt det selv. Det opplyser leder for Legeforeningens forskningsinstitutt, Olaf Aasland, til Dagsavisen.

Redegjørelse
Likestillingsombud Kristin Mile krevde i april i år en redegjørelse om deltidsbruken fra de fem helseforetakene i landet. Hun ba også helseforetakende om å kartlegge bruken av deltidsarbeid. I brevet til helseforetakene ba hun dem om hvilke tiltak som kan gjøres for å få deltidsarbeidende kvinner som ønsker det inn i heltidsstillinger.

-Vi støtter likestillingsombudet og Norsk Sykepleierforbund som er bekymret over utviklingen i helsesektoren. Sykepleierforbundet er redd for at nedbemanningsutviklingen ved flere sykehus kan føre til enda større bruk av deltidsstillinger. Forbundet er redd for at nye stillinger som lyses ut vil være deltidsstillinger. Det kan ramme sykepleiere som vil ha 100 prosent stilling, påpeker Bjarnhild Hodneland.

Samfunnsproblem
Forbundslederen i Norges Kvinne- og familieforbund støtter fullt ut likestillingsombud Kristin Mile som ovenfor Dagsavisen uttaler at problemet med deltidsarbeid blant kvinner i helsesektoren er et likestillingsspørsmål.

-Ja, det er absolutt et likestillingsspørsmål når kvinner nærmest blir tvunget til deltidsarbeid. Ufrivillig deltidsarbeid er faktisk et samfunnsproblem, opplyser Hodneland. Hun forventer at det nye regjeringsutvalget som skal utrede bruk av deltid i arbeidslivet, ser på de likestillingsmessige konsekvensene av deltid.

Vikarbyråer
-Kjønnsperspektiver må utredes. Det er en selvfølge. I tillegg bør antall vikaransettelser i helsesektoren offentliggjøres. Hva koster det helseforetakene å bruke vikarbyråer til innleid arbeidskraft i helsesektoren? Når sykehus har store underskudd og går inn for nedbemanning, må bruk av vikarbyråer være en del av innsparingsplanen. Det er sjelden vi ser regnskapstall for denne sektoren, hevder Bjarnhild Hodneland.