Norge er blitt kraftig kritisert for sin varetektspraksis av Europarådets torturovervåkingskomité. For å imøtegå kritikken har norske myndigheter selv pålagt en grense på 24 timer for opphold i politiarrest etter en varetektskjennelse.

Den såkalte 24-timers regelen innebærer dermed at ingen skal sitte i politiarrest mer enn 24 timer, men innebærer ingen rettighet.

Kriminalomsorgen skal stille fengselsplasser til disposisjon for politiet slik at varetektsinnsatte kan overføres til fengsel innen et døgn etter kjennelsen er avsagt.

160 brudd
I løpet av de to første månedene i 2003 var det ca. 160 brudd på 24-timersregelen. For 2004 viser bruddstatistikken en nedgang på 84 prosent sammenlignet med i fjor, dvs 26 brudd i løpet av årets to første måneder.

Det ble iverksatt kapasitetsutvidende tiltak i fjor som har bidratt til å redusere bruddstatistikken hittil i år. Også i år vil det bli satt i gang tiltak for å redusere antall brudd på 24-timers regelen.

Rettslig bindende
Europarådets torturovervåkingskomité Torturovervåkingskomitéens oppgave er bl.a å håndheve FN-konvensjonen om tortur og inhuman, nedverdigende behandling. Norge har tiltrådt konvensjonen, og den er dermed rettslig bindende.

FN-konvensjonen om tortur og inhuman, nedverdigende behandling er ikke det samme som FNs minstestandard for innsatte, som kun inneholder anbefalinger og ikke er rettslig bindende.

Kilde: Justis- og politidepartementet