Totalt ventet 198.600 pasienter på behandling ved årsskiftet. Av disse ventet 185.800 på behandling innen somatiske fagområder. I 2003 var det en nedgang på over 20.000 ventende pasienter, viser ventelistetall fra Norsk pasientregister.

Den gjennomsnittlige ventetiden for alle pasienter som er mottatt til behandling eller utredning har gått kraftig ned det siste året.

Gjennomsnittlig ventetid var i siste del av 2003 i snitt 79 dager for dem som ble mottatt til behandling eller utredning, mot 94 dager for et år siden. Dette innebærer en nedgang på 16 prosent.

For de somatiske fagområdene er gjennomsnittlig ventetid nå 80 dager, en nedgang på 17 prosent i samme periode.

For to år siden overtok staten eieransvaret for spesialisthelsetjenesten i Norge. Formålet med reformen har vært å sikre bedre helsetjenester til befolkningen gjennom helhetlig styring, tydelig ansvar- og rollefordeling på alle nivåer og bedre ressursutnyttelse. Dette skal bl.a. gi seg utslag i kortere ventetider.

Økt behandlingskapasitet
-Et målrettet arbeid for å kutte ventetidene i spesialisthelsetjenesten gir nå resultater. Nå høster vi fruktene av dette arbeidet, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Helseministeren hevder at helseforetakene har jobbet mer målrettet for å kutte i ventetidene og øke behandlingskapasiteten.

Resultatet etter at staten overtok eieransvaret for to år siden, viser en nedgang på nesten 25 prosents i antall pasienter på venteliste og en reduksjon i ventetidene for dem som har fått behandling på 16 prosent.

For dem som fortsatt venter på behandling eller utredning, er gjennomsnittlig ventetid blitt om lag halvert på to år.  

Ventetiden halvert
Årsaker til kortere ventetider og at færre står i kø er ifølge Høybråten en mer effektiv helsetjeneste, bedre utnyttelse av kapasiteten som følge av fritt sykehusvalg, og at pasienter er sendt til utlandet for behandling, samt rydding i ventelister.

-Det er spesielt gledelig at behandlingskapasiteten innen psykisk helsevern øker i takt med den økende etterspørselen etter slik hjelp. Det gjenstår likevel store utfordringer på dette området. Nå er det viktig at ressursinnsatsen vris mot prioriterte fagområder, sier helseministeren.

Det har vært en nedgang i ventetiden på nærmere 55 prosent i løpet av fjoråret. Det gjelder 8 500 pasienter som har ventet mer enn et år på utredning eller behandling, viser tallene fra Norsk pasientregister som ble lagt frem i går.

Psykisk helse
Aktiviteten innen psykisk helsevern har økt kraftig. 3 300 flere barn og ungdom ble henvist til spesialisthelsetjenesten i 2003 enn i 2002, en økning på 34 prosent.

Godt og vel 3000 flere fikk behandlingstilbud, som er en økning 32 prosent. Dermed har tjenesten vært i stand til å ta i mot nesten hele økningen i henvisning av barn og ungdom som trenger hjelp.

Ventetiden er redusert fra 92 dager ved utgangen av 2002, til nå 79 dager. Akuttinnleggelser er ikke regnet inn i disse tallene.

Antall ventende har imidlertid økt noe, til nesten 2 900 personer. For voksne er gjennomsnittlig ventetid for behandling redusert fra 54 dager til 50 dager.

Innen psykisk helsevern for voksne er 3 600 flere personer (akuttinnleggelser ikke medregnet) mottatt til behandling eller utredning i 2003 enn i 2002, en økning på 11 prosent.

Kilder: Norsk pasientregister og Helsedepartementet