Uføretrygden er under omlegging som konsekvens av den store pensjonsreformen.

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut høring om ulike tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk, som følge av innføring av ny uføretrygd.

Norges Kvinne- og familieforbund har uttalt seg om uføretrygd til hjemmearbeidende ektefeller, kap. 5..  Her er høringssvaret Høringsuttalelse endringer folketrygden uførepensjon.pdf

Her er hele saken