K&F mener at vi har et godt lovverk for likestilling, men den daglige og praktiske gjennomføringen fungerer ikke tilfredsstillende.

K&F har uttalt seg om NOU 2011:18  Struktur for likestilling

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har med interesse lest ovennevnte utredning.

Dagens lovverk gir et godt grunnlag for likestillingsarbeidet, men den daglige og praktiske gjennomføring er ikke tilfredsstillende.  Det er også relativt ”ugjennomtrengelig” fordi  reglene er fordelt på ulike lover. Det er derfor svært viktig med holdningsskapende arbeid, samordning av lovene, og tydeliggjøring av de plikter arbeidsgivere og offentlige myndigheter har. 

K&F støtter forslaget av tydeliggjøring av aktivitetsplikten. 
K&F støtter forslaget om forbud mot sammensatt diskriminering.

Likestillings- og diskrimineringsombudet sine oppgaver må primært være informasjon og kontroll av aktivitetsplikten.  Det er viktig at LDO fortsatt skal være et kontaktpunkt for alle som har behov for å få vurdert egen situasjon og få råd og hjelp.  Likestillings- og diskrimineringsnemnda må ha hovedansvar for håndheving. 

K&F mener at nemnda må få utvidete fullmakter til å treffe vedtak med nødvendig oppfølging, som for eksempel tilkjenning av oppreisning eller omgjøring av enkeltvedtak fra andre offentlige arbeidsgivere.

K&F støtter ikke utvalgets forslag om opprettelse av et eget likestillingsdirektorat med regionkontorer.  Likestillingsarbeidet, med informasjon, dokumentasjon og aktivitetsplikt er alt plassert hos LDO og LD-nemnda.  Departementet bør følge opp kontrollarbeidet, og regionalt bør dette arbeidet legges under fylkesmannen. 

 

Her finner du lenke til utredningen og departementets høringsinformasjon.