Internasjonalt utvalg inviterer medlemmer og lag i K&F til å gi bidrag til skolegang for de elevene ved skolen som trenger det mest.

Centenary Vocational Training School, populært kalt COWA skolen, har i en årrekke vært støttet av forbundet gjennom FOKUS. Til tross for iherdig arbeid fra prosjektkomiteen har det ikke lyktes å få støtte til prosjektet gjennom NORAD/FOKUS lenger enn ut 2011. Fra 2012 står prosjektet uten støtte gjennom FOKUS, noe vi er svært urolige for. Det arbeides med å få inn andre donorer både her og i Uganda, men på nåværende tidspunkt er det uvisst hvordan det videre vil gå med driften av skolen./>

Slik vi ser det er det meget bekymringsfullt at en slik skole skal visne hen og dø av mangel på midler og vilje til å støtte unge kvinner med en utdannelse de i aller høyeste grad har fått bruk for i sitt arbeid for seg selv, eventuelle yngre søsken og egen familie. Kvinner i Afrika bidrar i det vesentlige til barns oppfostring og utdannelse. Da sier det seg selv at de må ha et grunnlag for å greie seg i arbeidslivet./>

I de årene forbundet har vært involvert, har det skjedd en stor fremgang på alle plan i driften av skolen og tilbudet til elevene. De unge kvinnene har fått med seg vesentlige kunnskaper for å greie seg selv i en hard hverdag. Vi har gjennom mange år fulgt en del av elevene etter at de sluttet skolen og sett hvor godt de klarer seg gjennom sitt arbeid. Dette skyldes ene og alene de midlene vi har gitt til skolen. Nå håper og tror vi at det skal lykkes å finne andre donorer. />

Et spørsmål som likevel er aktuelt er hvordan vi i K&F kan støtte de elevene som egentlig ikke har råd til å gå på skolen. Er det noe våre medlemmer kan bidra med her?/>

Skolepenger utgjør kr 3000.- pr år pr. elev og vil bidra til lærebøker, kost og losji for de elevene som ikke kan bo hjemme eller som står uten forsørgere. Hovedtyngden av elevene har behov for slik støtte, da de kommer fra svært fattige familier./>  

Her kan enkeltmedlemmer og/eller lagene engasjere seg over tid. Hele utdanningen tar to år som vil koste kr 6000.- pr. elev. Det vil koste deg og/eller laget kr 8.25 pr dag. />

Støttemidler kan sendes til Anne Marit Hovstad på konto:  />6303.05.30405./>

Du kan også ta kontakt med Anne Marit på telefon 958 77 909 eller e-mail annemarit@hovstad.com.