K&Fs uttalelse til pasient- og brukerrettighetsloven og implementeringen av pasientrettighetsdirektivet. Høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet

Dette er også en svært aktuell sak for K&F.  Noen av punktene har vi tatt opp med departementet ved flere anledninger, bl.a. har vi fryktet at den hastige gjennomføringen av samhandlingsreformen kunne medføre at liv kunne gå tapt.  Her har vi fått sørgelig rett.

Her er hele høringssvaret Høringssvar Endringer i pasient - og brukerrettighetsloven januar 2013.pdf

Saken ligger på HODs nettsider