Folkehelsemeldingen er lagt fram i dag!

Regjeringens Stortingsmelding om folkehelsen som legges frem i dag har en god tittel – men spørsmålet blir om meldingen bare inneholder antydninger og tiltak som den enkelte selv må ta ansvar for og at kommunene og helseforetakene blir pålagt resten av ansvaret. Skjer det – ja da lover det ikke godt for fremtidens folkehelse.

I hverdagen er det viktig å redusere stressfaktoren og samtidig gi trygghet og forutsigbarhet. Med dette som bakteppe har Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) forventninger om følgende:

Skolemåltid
Her forventer vi klare signaler om at dette skal gjennomføres og at det følger økonomi fra staten til dette.

Fødetilbudet
Vi forventer tiltak som stanser nedleggelse av lokale fødestuer/avdelinger. Videre forventer vi klare meldinger om økt tilskudd til kommunene slik at jordmortjenesten i kommunene styrkes betydelig.

Helsetilbud til barn og unge
Helsestasjoner, helsesstertjenesten i skolene må styrkes. Det betyr fokus på økt utdanning av helsesøstre, økonomi til å ansette flere helsesøstre i skoler og helsestasjoner.

Kosthold og helse
Vi har nasjonale råd om hva som er riktig kosthold. Videre har vi mange fagmiljøer som er klare på andre kostholdsråd. Det vi ikke har er kunnskap hos den enkelte. Her må det økt innsats til. Faget Mat og helse i skolen må styrkes betraktelig. Det må satses på både teoretisk – men ikke minst praktisk undervisning. Her trenger vi nasjonale krav, ikke gode hensikter uten tiltak og muligheter til å gjennomføre de gode tiltakene.

Videre håper K&F at meldingen inneholder noe om følgende emner:

  • Økt forskning på kvinnesykdommer og kvinners sykdommer
  • Økt forskning på diffuse kvinnesykdommer hos menn
  • Mammografiscreeningen opprettholdes – også for kvinner etter fylte 70 år.
  • Tilbudet om åpne barnehager må videreutvikles
  • Tilbud om foreldre/barn stasjon for ikke etnisk norske foreldre med gradvis overgang til åpen barnehage.

 Skal meldingens tittel bli en realitet og ikke bare en samling gode intensjoner må disse momentene med.

Forbundsleder Elisabeth Rusdal kan kontaktes på mobil: 913 28 164

Her er informasjon om meldingen

Forbundsleders kommentar i P4