Elisabeth Rusdal 16.09.2016

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har mottatt nevnte høring til uttalelse.
Innledningsvis vil vi understreke at vi er glad for at departementet i høringsnotatet understreker at begge foreldre er bra for barn. Videre at fokus likevel må ha utgangspunkt i hva som er til barnets beste. Forslagene departementet kommer med har mye utgangspunkt i dagens situasjon. Vi hadde håpet at departementet når man skulle foreta endringer også så noe frem i tid. K&F er av den oppfatning at morgendagens fedre, ønsker mer samvær med egne barn og ønsker å benytte foreldrepermisjons- ordningen. Vi finner derfor at myndighetene på alle måter bør legge til rette for dette.
K&F er av den oppfatning at det vil være best for alle parter at avtale om foreldrepermisjon og uttak av denne legges inn i den obligatoriske meglingen på lik linje med samværsavtale. Vi mener at hensyn til at mor ammer barnet må vektlegges. For å sikre fedre som ønsker foreldrepermisjon, må derfor fars foreldrepermisjon legges inn etter dette- En annen løsning kunne vært at far hadde delvis foreldrepermisjon noen dager. En slik ordning finner vi komplisert for alle parter å administrere og kan derfor ikke foreslå dette. Vi har tro på at familievernkontorene vil kunne være gode veiledere for foreldrene i avtalen rundt foreldrepermisjon. I de tilfeller der fedre ikke ønsker foreldrepermisjon, må hele foreldrepermisjonen tildeles mor.
I de tilfeller det spørsmålet om foreldrepermisjonen skal overdras til den av foreldrene som har aleneomsorgen for barnet, finner ikke K&F det riktig at NAV uten videre skal fatte vedtak her. Vi mener at NAV i samhandling med familievernkontoret må sørge for at den andre parten er rådspurt og er enig.
Videre er vi av den oppfatning at avtalefriheten må inn i lovteksten. Vi anser det ikke tilstrekkelig at dette fremgår av NAVs rundskriv. Det kan lett bli slik at dette ikke gjøres kjent for alle parter.
I høringsnotatet oppgis det tall for fedre som i dag vil omfattes av ordningen. Tallet er lavt og høringsnotatet går langt i å antyde at det trolig ikke stiger særlig mye og at endringene dermed ikke vil ha store økonomiske konsekvenser. K&F finner at dette ikke er hensiktsmessig. I alle andre sammenhenger er vi opptatt av at barnet skal ha mest mulig samvær og kontakt med begge foreldre. Vi finner det derfor nødvendig at dette også hensyntas ved spørsmål knyttet til rettigheter til foreldrepermisjon ved samlivsbrudd.
Videre vil vi igjen understreke at fedres selvstendige opptjeningsrett og tilknytning til lønnet
arbeidsliv må gi rettigheter til foreldrepermisjon, ikke mors tilknytning. Dette har særlig
betydning i forbindelse med nettopp samlivsbrudd og da uavhengig av om foreldrene har
bodd sammen eller ei.
K&F foreslår et tillegg til departementets forslag til tillegg i ny § 14 -15. Vi ønsker følgende
setning som siste setning i siste ledd av denne paragrafen:
…..Dersom foreldre ikke blir enige og det ikke foreligger an avgjørelse om samvær fra
domstolene avgjøres delingen av stønadsperioden i samarbeid med familievernkontoret.