Mandag 25.11. ble den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, markert over hele verden.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har satt fram følgende 16 krav til regjeringen:

For å sikre gjennomføring i praksis av nasjonal politikk og internasjonale forpliktelser til å bekjempe kjønnsbasert vold og trakassering bes regjeringen om å:

1. avsette tilstrekkelige og forutsigbare ressurser til tiltak mot vold mot kvinner generelt og krisesentertilbudet spesielt
2. styrke organisasjoner som jobber med kvinners rett til frihet fra vold
3. tydeliggjøre myndighetenes lovfestede plikt til å forebygge mot kjønnsbasert vold og trakassering

For å forebygge vold og trakassering bes regjeringen om å:
4. prioritere forebyggingstiltak som motvirker kjønnsstereotypier
5. innføre obligatorisk opplæring for barn og unge om retten til frihet fra vold, likestilling mv.
6. etablere en kvinnedrapskommisjon

For å sikre forsvarlig bistand og beskyttelse til voldutsatte bes regjeringen om å:
7. moderere kravet om 3 års botid for selvstendig opphold for voldsutsatte
8. yte forsvarlig hjelp til ofre for menneskehandel uavhengig deres deltakelse i straffeprosesser
9. sikre at jenters og kvinners risiko for kjønnsbasert vold vurderes ved spørsmål om utsendelse
10. sikre at kjønnsbasert forfølgelse gir grunnlag for asyl i praksis
11. videreutvikle modeller for mer samordnet hjelp til voldsutsatte
12. garantere voldutsatte kvinner og jenter profesjonell tolk i møte med helse- og rettsvesen
13. få på plass lavterskeltilbud for utsatte for seksuell trakassering

For å få en effektiv etterforskning og straffeforfølgelse bes regjeringen om å:
14. sikre at funksjonshemmede kvinner møtes likeverdig i rettsapparatet
15. fremlegge en plan for å holde overgripere ansvarlige
16. evaluere hvordan voldtektsbestemmelsen virker i praksis

————————————–

I Åsane (Bergen) ble det i skumringen en lysseremoni for å markere dagen.  I den åpne tårnfoten i Åsane kirke, like utenfor inngangen til Åsane senter, tente vi lys og delte ut  røde knapper.   Shahnaz Amin Haaq fra Kulturmestringssenteret i Åsane holdt en kort appell  

Arrangører var bl.a. Tertnes Kvinne- og familielag.

————————-

FOKUS – forum for kvinner og utvikling, har lansert en 16-dagers kampanje mot vold.  Følg med her.