K&Fs reaksjon på LO-lederens uttalelser om kvinner –

Når den nyvalgte LO-lederen langer ut mot kvinner som velger å arbeide hjemme for å ta vare på egne barn og familiens øvrige medlemmer, så er det i beste fall et grovt feilskjær. Men med bakgrunn i at hun sier de bare bruker tid på interiør og kakebaking, da er det kunnskapsløst. Samtidig bidrar hun til å stigmatisere kvinner med sine uttalelser. Hvor ble det av respekt, likeverd og likestilling? 

 Vi har sett tilløp til samme type uttalleser fra NHOs leder også. Skremmende.

Kvinner utfører en stor del ulønnet omsorgsarbeid. Dette må verdsettes av samfunnet. I økende grad er trenden at kvinner for en periode velger, eller ønsker å velge å ta ansvar for egne barn, enten på heltid eller deltid. Dette gir ingen verdsetting annet enn stadige påminnelser om at de ”bare er hjemme” og man får nærmest inntrykk av at de er dovne, late og snylter på fellesskapet. Skal vi ha full likestilling, så må kvinner respektere hverandre og de valg den enkelte kvinne gjør.

Når du er ansatt og jobber i barnehage er det viktig arbeid. Når du tar ansvar for familiens egne barn under skolealder – ja da er det verdiløs innsats. Selv FN har skjønt at ulønnet omsorgsarbeid har samfunnsverdi. Og det er mange, mange år siden. De har vedtatt at verdien av ulønnet omsorgsarbeid skal tas med i beregningen av brutto nasjonalproduktet (BNP). FN sier altså at dette er arbeid. Men norske kvinnelige politikere mener dette nærmest er snylting på velferdsstaten.

All innsats i samfunnet er like viktig, uansett hvilket arbeid det er og om det er kvinner eller menn som utfører det. Innsatsen til de som velger deltid i lønnet arbeid, skal også verdsettes. Likestillingspolitikken skal ikke hindre kvinner/menn å bruke tid på foreldrerollen. Familiens behov må ivaretas på en god måte, og familien er den beste til å vurdere hvordan det skal gjøres.

Norges Kvinne- og familieforbund vil motvirke en ensrettet kvinnepolitikk der kvinners selvstendighet og egenverd bare måles gjennom lønnsarbeid. Det må være legitimt å velge omsorg for barn, eldre og syke familiemedlemmer. Ulønnet omsorgsarbeid må verdsettes.

Skal vi komme videre – da må vi respektere hverandre. Ingen av de kvinner eller menn som for en periode velger redusert tid i lønnet arbeid, rakker ned på eller stempler de foreldre som velger heltidsarbeid og barnehage som dårlige foreldre. De respekterer det valget de har gjort. Da er det synd at nettopp kvinnene ikke kan respektere andres verdivalg, som ikke er likt deres eget.

Saken er vel den at samfunnet trenger alle de skatteinntekter som er mulig for å klare å opprettholde dagens velferdssamfunn. Men skal det gå på bekostning av kvinners valgfrihet? Skal kvinner tvinges ut i heltids lønnsarbeid?

Det er ikke vært snakk om at foreldre skal være hjemmearbeidene livet ut. Vi snakker om en periode der barna er små. Det handler om å satse på barna – vi får dem ikke i reprise.

Undersøkelser publisert i blant annet VG sier at 1 av tre kvinner velger en kort periode ekstra med ulønnet permisjon for å være hjemme med egne barn. Disse kvinne har økonomisk mulighet til det. Ikke alle har den muligheten og med dagens regjering er denne valgfriheten kraftig truet.

Når de øverste ledere for arbeidslivet går ut med stempling av kvinner så er det alvorlig. De bidrar faktisk til å stemple denne gruppen – og hva da med deres muligheter i fremtidens arbeidsmarked.

Dersom vi skal få likestillingen videre er det viktig at vi som kvinner respekterer hverandre og de verdivalg den enkelte kvinne gjør. Og det er lov – og faktisk prisverdig dersom LO lederen kommer ut og beklager dagens uttalelser. Alle kan vi trå feil. Spørsmålet er om vi har vilje til å se det og beklage.

 

For ytterligere kommentarer eller informasjon, kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164