– enten den er lønnet eller ulønnet

I økende grad sies det at likestilling dreier seg om at alle kvinner skal ut i arbeid. Saken er vel den at likestilling dreier seg om valgfrihet og om respekt for det verdivalg/det valg en kvinne gjør. Noen kvinner å være deltid i lønnet arbeid, noen velger full tid i lønnet arbeid og noen velger for en periode full tid i ulønnet omsorgsarbeid hjemme. Uansett – dette må verdsettes likt!

Kvinner utfører en stor del ulønnet omsorgsarbeid. Dette må verdsettes av samfunnet. I økende grad er trenden at kvinner for en periode velger, eller ønsker å velge å ta ansvar for egne barn, enten på heltid eller deltid. Dette gir ingen verdsetting annet enn stadige påminnelser om at de ”bare er hjemme” og man får nærmest inntrykk av at de er dovne, late og snylter på fellesskapet. Skal vi ha full likestilling, så må kvinner respektere hverandre og de valg den enkelte kvinne gjør.

Når du er ansatt og jobber i barnehage er det viktig arbeid. Når du tar ansvar for familiens egne barn under skolealder – ja da er det verdiløs innsats. Selv FN har skjønt at ulønnet omsorgsarbeid har samfunnsverdi. Og det er mange, mange år siden. De har vedtatt at verdien av ulønnet omsorgsarbeid skal tas med i beregningen av brutto nasjonalproduktet (BNP). FN sier altså at dette er arbeid. Men norske kvinnelige politikere mener dette nærmest er snylting på velferdsstaten.

All innsats i samfunnet er like viktig, uansett hvilket arbeid det er og om det er kvinner eller menn som utfører det. Innsatsen til de som velger deltid i lønnet arbeid, skal også verdsettes. Likestillingspolitikken skal ikke hindre kvinner/menn å bruke tid på foreldrerollen. Familiens behov må ivaretas på en god måte, og familien er den beste til å vurdere hvordan det skal gjøres. 

Norges Kvinne- og familieforbund vil motvirke en ensrettet kvinnepolitikk der kvinners selvstendighet og egenverd bare måles gjennom lønnsarbeid. Det må være legitimt å velge omsorg for barn, eldre og syke familiemedlemmer. Ulønnet omsorgsarbeid må verdsettes. 

Skal vi komme videre – da må vi respektere hverandre. Ingen av de kvinner eller menn som for en periode velger redusert tid i lønnet arbeid, rakker ned på eller stempler de foreldre som velger heltidsarbeid og barnehage som dårlige foreldre. De respekterer det valget de har gjort. Da er det synd at nettopp kvinnene ikke kan respektere andres verdivalg, som ikke er likt deres eget. 

Dersom vi skal få likestillingen videre er det viktig at vi som kvinner respekterer hverandre og de verdivalg den enkelte kvinne gjør.

 For ytterligere kommentarer eller informasjon, kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164