– For å styrke de lokale oppvekstmiljøene for dem som trenger spesiell støtte og hjelp, må offentlige etater og tjenester bli bedre til å samordne sin virksomhet over og unge, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Hun påpeker at årets utgave av publikasjonen “Satsing på barn og ungdom”, er et godt verktøy for alle som arbeider med barne- og ungdomstiltak.

Publikasjonen sendes i disse dager ut til alle landets kommuner, fylkeskommuner og til barne- og ungdomsorganisasjonene .

Den gir et samlet oversikt over regjeringens mål og innsatsområder i barne- og ungdomspolitikken.

Oversikten er et samarbeid mellom 12 departementer og inneholder nyttig informasjon og beskrivelse av regjeringens barne- og ungdomspolitikk, handlingsplaner og tilskuddsordninger.

Publikasjonen er inndelt i disse hovedområdene:

  • Et bedre oppvekstmiljø
  • Sikker omsorg, trygge kår og utviklingsmuligheter og ungdom
  • Kvalifisering for framtiden
  • Stimulere barn og ungdoms kreative, kulturelle og fysiske utfoldelse
  • Bedre barn og ungdoms helse og sosiale forhold
  • Utvikle internasjonalt samarbeid, kontakt og bistand
  • Forskning og utviklingsarbeid

– Regjeringen vil styrke og videreutvikle arbeidet mot vold, mobbing, kriminalitet, rus og rasisme gjennom en helhetlig satsing. Det er viktig å trekke barn og ungdom, foreldre og frivillige organisasjoner aktivt inn i arbeidet. Vi må fange opp og inkludere flere av dem som er i faresonen eller faller utenfor, sier barne-og familieminister Laila Dåvøy.

Publikasjonen kan også bestilles hos AKADEMIKA, Oslo

Kilde: Barne- og familiedepartementet