Aftenbladet.no

Kari Ingunn Thorsen, Nestleder i Norges Kvinne- og familieforbund, Rogaland krets

I vårt distrikt er det mange som har kjent på denne mangelen på tilbud når liggetiden går ned, veien til fødeavdelingen blir lenger og helsesøster uteblir etter hjemkomsten.

Lett tilgjengelig

I Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen (Helsedir. 2014) skrives det at en god barselomsorg skal være lett tilgjengelig for brukeren. De lover også at faglig forsvarlig barselomsorg skal tilrettelegges slik at den blir forutsigbar og familievennlig for brukeren. De lover også at faglig forsvarlig barselomsorg skal tilrettelegges slik at den blir forutsigbar og familievennlig enten du er hjemme eller på sykehus.

Kvinner gir liv til kommende generasjoner og bør ha de aller beste forhold for sin samfunnsnyttige oppgave. Tilbudet til gravide og fødende kvinner er kritikkverdig mange steder i landet. Med de planlagte endringene i sykehusstrukturen, vil tilbudet bli dårligere for svært mange. Det er mangel på jordmødre og helsesøstre, som skal gi lokal oppfølging. I distrikter med store avstander er det viktig å opprettholde fødeavdelinger og fødestuer. På grunn av nedlagte eller midlertidig stengte fødeavdelinger påføres fødende ekstra påkjenninger og utrygghet.

Klarer ikke å følge opp alle

Med stadig kortere liggetid på fødeavdelinger, er det viktig at jordmor og helsesøster følger opp mor og barn etter at de reiser hjem. Mange kommuner har jordmødre i for små stillingsbrøker, noe som medfører at de ikke kan følge opp alle gravide, fødende og barselkvinner. Den verdifulle kompetansen til jordmødre må brukes i alle kommuner.

Norges Kvinne- og famileforbund vil at:

  • Kvinner skal føle trygghet og forutsigbarhet i forbindelse med fødesituasjonen.
  • Barselkvinner må følges opp tidlig etter hjemreise av jordmor eller helsesøster, i alle kommuner.
  • Forholdene legges godt til rette for fødende kvinner med annet språk og annen kultur.
  • Lokale fødestuer/fødeavdelinger opprettholdes.
  • Gravide skal ha tilbud om svangerskapskontroll hos jordmor i egen kommune.
  • Jordmor må følge med ved lang transport før fødsel.
  • Det ansettes flere jordmødre innen kommunehelsetjenesten.