3 saker vi har vært med å kjempe for og som vi må være våkne overfor:

1.               At Valdres Fødestogo får drive videre.

Siste forsøk – men vi tapte denne runden:

BEVAR FØDETILBUDET I VALDRES!
Fakkeltog og folkemøte 22.11.2012 kl. 18.30. Dette har i lang tid vært en av hjertesakene våre.  Kvinnene har slått tilbake før!   Mer informasjon finner du her.

Fødestuen i Valdres har vært truet med nedleggelse flere ganger.  Sykehuset innlandet måtte kutte, og dette vat ett av tiltakene som ble foreslått. Dette reagerte vi på.  Vi  sendte  innlegget under her til avisene i Oppland, Ringerikes blad og styreleder og nestleder i Sykehuset Innlandet.

Valdres Fødestogo truet

Nå skal det spares, og det er kvinner som rammes.

Til tross for forskning og utvikling ellers i samfunnet vårt, er det enda naturens lov at det er kvinner som føder barn. I de besluttende organer er det enda mange menn. Det sies ofte at hadde menn født barn da …………..

Regjeringen har sagt at fødestuer ikke skal legges ned. Dette strider i mot!!!!

I fjor ble 45 barn født på Valdres Fødestogo og 142 mødre hadde opphold. Det vil si at 97 senger som ellers ville vært opptatt på barselavdelinger på sykehusene kunne brukes av andre. For det er jo også så fint med en lokal avdeling at i tillegg til de som føder der, kommer også mange som har valgt å føde på sykehus dit dagen etter. Her får de bra barselpleie fra kyndige fagfolk og i tillegg er det lettere for familien å besøke den nybakte mor og barn.

Norges Kvinne- og Familieforbund(tidl.Norges Husmorforbund) jobber for ar det skal være akseptable forhold for fødende i hele landet, uansett om du bor i by eller på bygda.

Vi vil ikke ha flere fødsler på busslommer i ambulanser på vei til sykehus i landet vårt.

Valdres Fødestogo gjør at fødende fra Valdres får kortere vei til en trygg plass å føde. Det er med å høyne beredskapen for fødende kvinner i Valdres.

Oppland krets av Norges Kvinne- og Famileforbund

Wenche Rolstad, kretsleder

**************************************************************************

2.   Jordmor der mor bor

Oppland har i mange år vært opptatt av at Jordmortjenesten i kommunene styrkes.

Kvinne- og familieforbundet har hatt jordmor i hver kommune, eller Jordmor der mor bor som vi har valgt å kalle det på dagsorden i flere år.

Vi har også vært opptatt av at stillingene ikke er små. Jordmødrene må kunne leve av jobben sin, og at det er en høy utdannelse innen graviditet og fødsel. Jordmødrene bruker ikke arbeidstiden sin bare til fødsler, men mange andre tiltak for den gravide og mann/samboer.

De er viktige helsearbeidere i kommunene og må verdsettes høyt!!!

Vi vil også at de fødeavdelinger og fødestuer som finnes i Oppland i dag må bestå.

Følgemde resulusjon har blitt sendt til de rette myndigheter.

JORDMOR DER MOR BOR

Dessverre ser vi at jordmorstillinger reduseres eller samordnes bort. Dette rammer fødende og gravide kvinner på en måte som vi finner uakseptabel.

Jordmødre er spesialutdannet for å gi veiledning til svangre kvinner og kvinner som har født og til å ta imot barna våre når de kommer til verden.

Norges Kvinne- og Familieforbund ønsker like rettigheter for alle kvinner i Norge.

Styrk jordmortjenesten i kommunene!           Vi krever jordmor der mor bor!

******************************************************************************************

3.     Husmorvikar eller liknende ordning

Familier der en av foreldrene er langtidssyke, har store problemer med å få hverdagen til å fungere. Spesielt i familier med små barn og familier med enslige forsørgere.

Husmorvikar var et eget yrke tidligere.

Vi jobber for at en løsning som er tilnærmet lik ordningen med husmorvikar gjenoppstår i kommunene.