37 prosent av alle butikkansatte her i landet var yngre enn 25 år, mens 30 prosent av bøndene var eldre enn 55 år. Det er blitt flere kvinnelige ledere i 2003 sammenlignet med tidligere år og kvinner i salgs- og serviceyrker dominerer fortsatt yrkesstatistikkene her i landet.

Av Wenche Solberg-Hansen

Dette viser tall over yrkesfordelingen fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) for 2003. Det går videre frem av den nasjonale undersøkelsen at 12 prosent av bøndene var under 25 år, mens bare 13 prosent av de butikkansatte var over 55 år.

Det store arbeidskraftundersøkelsen som Statisktisk sentralbyrå (SSB)offentliggjorde i går, viser at kvinner fortsatt er godt representert i butikkbransjen.

Kvinner dominerer denne bransjen foreløpig, men SSB-tallene viser at stadig flere og flere menn ansettes som butikkmedarbeidere.

Håndverkere, operatører og sjåfører, bønder og fiskere, salgs- og serviceyrker, kontoryrker og andre yrker, utgjorde 58,1 prosent av alle sysselsatte her i landet i 2003. Ansatte innen lederyrker, akademiske yrker og høyskoleyrker lå på 41,6 prosent av alle sysselsatte.

Yrker med størst økning
Yrker med høy andel eldre var foruten bønder, undervisningsyrker (22 prosent), renholdere og kjøkkenassistenter (22 prosent) og ledere (21 prosent). Renholdere er en spesiell yrkesgruppe fordi den både har mange unge og en høy andel eldre.

Yrkene med størst økning av antall ansatte er butikkmedarbeidere (6000), omsorgarbeidere og hjelpepleiere (5000), resepsjonister (4000), dataingeniører og teknikere (4000), revisorer og regnskapsførere (4000).

Videre markedsanalytikere (3000), buss- og sporvognførere(3000), elektrikere, salgsrepresentanter og sykepleiere (3000). 

Yrker med størst nedgang
Sekretæryrket var for noen år tilbake et attraktiv yrke. Det var stor etterspørsel etter kvinnelige sekretærer, men tallene fra SSB viser at antall sekretærer her i landet har gått kraftig tilbake sammenlignet med tidligere år. 

Nedgangen var på hele 10.000 sekretærer (-23 prosent). Den største prosentvise tilbakegangen var det for yrkesgruppene hjemmehjelpere og markeds- og informasjonsdirektører (-37,7prosent).

Ingeniører og teknikere hadde den nest største prosentvise nedgangen (-30,8 prosent) mens systemutviklere og programmerere kom på tredjeplass (-16,2 prosent)

Flere kvinneligere ledere
Det er blitt flere kvinnelige ledere i 2003 sammenlignet med tidligere år. 4,7 prosent i fjor mot 4,6 prosent i 2003 og 3,9 i 2001. Antall menn i lederyrker har gått noe tilbake, fra 10,3 prosent i 2002 til 10,0 i 2003.

Av de ialt 9 definerte yrkesgruppene er det flest ansatte innen høyskoleyrker, (23,1 prosent). Deretter følger salgs- og serviceyrker (22,3 prosent), akademiske yrker og håndverkere (11,0 prosent).

Videre kontoryrker (7,8 prosent), operatører og sjåfører (7,7 prosent), lederyrker (7,5 prosent), og andre yrker (6,3 prosent). Nedert på statistikken er bønder og fiskere (3,3 prosent).

Antall kvinnelige bønder og fiskere her i landet i fjor var i fjor på 1,6 prosent av alle sysselsatte.

Kvinnedominans i høyskoleyrker
I gruppen høyskoleyrker er kvinnene i flertall med 26,0 prosent, mens antall menn er 20,4 prosent. Ikke uventet er det kvinnelige sykepleierere og grunnskolelærere som fører høyskoleyrkene uansett kjønn til topps på statistikkene.

Det gjelder ikke minst kvinner i salgs- og serviceyrker som dominerer arbeidsmarkedsstatistikken i Norge. Totalt er det ansatt 34,3 prosent kvinner i denne yrkesgruppen mot menn 11,6 prosent.

Går vi nærmere inn på denne statistikken er det kvinnelige butikkmedarbeidere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, barne-og ungdomsarbeidere og annet pleie- og omsorgspersonale, som dominerer listene.

Mange eldre i arbeid
I 2003 utgjorde 55-74-åringene 17 prosent av alle sysselsatte og 16-24-åringene 12 prosent.

Yrker med høy andel unge var foruten butikkmedarbeidere (37 prosent), hjelpearbeidere innenfor bygg, anlegg og industri (29 prosent).

SSB melder at en del yrkesgrupper vil ha en lav andel sysselsatte under 25 år fordi utdanningen som kreves for yrket er relativt lang.

Sykepleiere har en andel på 11 prosent over 54 år, mens gjennomsnittet er 17 prosent. Sammenligningen av aldersfordelingen mellom yrker er gjort for yrkesområder.

Kilde: Statistisk sentralbyrå