I samarbeid med Barne-, ungdom- og familieforvaltningen (BUFA) utlyser Barne- og Familiedepartementet tilskudd til frivillige organisasjoner som vil sette igang tiltak og aktiviteter med en klar familie- og likestillingsprofil.

Frivillige organisasjoner som har klare familie- og likestillingspolitiske mål og som kan dokumentere dette med vedtekter, målsettinger og planer, kan søke om driftstilskudd.

Organisasjoner som mottar eller er berettiget til annen statlig driftstøtte kan ikke gis driftstilskudd fra denne tilskuddsordningen.

Men organisasjoner som ikke er berettiget til driftstilskudd, kan søke om tilskudd til tiltak som er i tråd med formålet for tilskuddsordningen.

Paraplyorganisasjoner, nasjonale organisasjoners kvinneutvalg, andre liknende underutvalg på lokalt nivå og lokallag av landsomfattende organisasjoner, gis ikke tilskudd.

Debatt og holdningsendringer
Formålet med tilskuddsordningen er å sikre drift, bidra til mangfold og skape høyere aktivitet blant frivillige organisasjoner som arbeider med familie- og likestillingspolitikk.

Ordningen skal legge til rette for at organisasjoner får anledning til å sette dagsorden, supplere og korrigere det offentliges familie- og likestillingspolitiske arbeid, utvikle demokratiet, skape deltakelse og bidra til debatt og holdningsendringer innen feltet lokalt og nasjonalt.

Mannsrollen
I inneværende søknadsår vil en prioritere tiltak rettet mot menns roller, implementering av handlingsplaner fra FNs kvinnekonferanser og FNs kvinnekommisjon og andre tiltak i internasjonal eller nordisk regi.

Størrelsen på tilskuddet vil avhenge av hvor mange organisasjoner som søker og hvor mange medlemmer disse har.

Tildeling skjer på grunnlag av organisasjonens søknad og budsjett for søknadsåret, men innen tilskuddsrammen for den gruppen som organisasjonen plasseres i.

Alle tilskuddsberettigede organisasjoner som mottar driftstilskudd vil være sikret et minstebeløp på 10 000 kroner.

1,7 millioner kroner
Tilskudd til de frivillige organisasjonene på familie- og likestillingsområdet er gitt over kap. 846 post 70 Tilskudd. I år er det avsatt 1,7 millioner kroner til formålet.

Tilskudd til Forreningen to foreldre (F2F),  Aleneforeldreforeningen (AFFO) og foreningen Vi som har et barn for lite, bevilges over kap. 846 post 71 Særlige familiepolitiske tiltak.

Det er avsatt 825 000 kroner til driftstilskudd til AFFO og F2F. Beløpet fordeles mellom de to organisasjonene etter medlemstall.

Foreningen Vi som har et barn for lite skal ha også ha driftstilskudd i forhold til medlemstall.

Betalende medlemmer
Antall betalende medlemmer per 31.12.03 må bekreftes av registrert eller statsautorisert revisor på fastlagt skjema for revisors særattestasjon, jf. pkt. 4.

Det er utarbeidet et søknadsskjema for ordningen samt skjema for revisors attestasjon på medlemstall.

Skjemaene og aktuelle lenker finnes på Barne- ungdoms- og familieforvaltningens (BUFA) hjemmeside http://www.bufa.no/. Skjemaene kan også fås hos BUFA på tlf. 24 04 40 00 eller faks 24 04 40 01.

Kilde: Barne- og familiedepartementet