Norges Kvinne- og familieforbund, med over 4 300 medlemmer fordelt på mer enn 200 lokallag, er opptatt av kvinne- og familiepolitiske spørsmål. På bakgrunn av lekkasjer fra statsbudsjettet har vi laget følgende foreløpige merknader.

FAMILIEN – BUDSJETTETS STORE TAPER

”Vi ser igjen at familien er budsjettets store taper, påpeker forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund ”.

Barnetrygden har i mange år stått uten justering med tanke på pris- og kostnadsutviklingen. Dette gjør at tiden var mer en overmoden for en økning av satsene. Det er beklagelig dersom dette ikke skjer nå.

Barnefamilienes valgfrihet med tanke på barnas hverdag reduseres. Tidligere har man redusert antall år som en familie kan motta kontantstøtte. Videre har man endret slik at kombinasjon barnehage og kontantstøtte vanskeliggjøres. Så har man endret i regler for foreldrepermisjon. Norges Kvinne- og familieforbund er glad for at fedre sikres rettigheter til permisjon ved fødsel. Men familien selv må kunne få velge hvordan permisjonen skal deles mellom mor og far. Vi tror ikke, slik regjeringen gjør, at noen få sentrale politikere vet hva som er best for alle landets barnefamilier. 

Vi har notert oss at flere barnehager sliter og at kommunene ikke har samme økonomi til å gi driftstilskudd til barnehagene. Vi er bekymret for den fremtidige barnehagedekningen – og da særlig med tanke på de private – da disse fortsatt står for rundt 50 % av barnehageplassene i landet vårt. Vi savner også mer fokus på åpne barnehager, som kunne vært et viktig tiltak for integrering i lokalsamfunnet.

Meldingene om at det mangler sykepleiere i kommunene gjøres oss bekymret med tanke på de eldres hverdag. Vi tror at mange familier i enda sterkere grad enn i dag må ta ansvar for omsorg og pleie av sine eldre. Dette er ikke nødvendigvis lett for alle familier. Selv om tilskudd økes til kommunene for å opprette stillinger til dette og i forbindelse med samhandlingsreformen, sikrer ikke dette økonomi til å dekke driftsutgiftene. 

Vi gleder oss over at alle over 75 år får gratis tannbehandling. Det tragiske er at regjeringen ikke ser at tennene er en del av kroppen og at utgifter til tannbehandling kunne komme med under egenandelsordningen. 

«På bakgrunn av dette mener vi familiene er de store taperne i årets statsbudsjett. Det er uverdig særlig med tanke på at man ikke benytter mer enn 3,3 % i forhold til handlingsregelen. Da hadde det vært midler til å styrke familiene – ikke redusere deres levekår», avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

 

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164 eller på 22 47 83 80. Nestleder Sonja  Kjørlaug treffes på 22 47 83 70 eller mobil: 97 51 59 71