Forfatter Forbundsleder Elisabeth Rusdal

Vi konstaterer at forholdene vi gang på gang har påpekt for gravide og fødende kvinner skal fortsette.

  • Lokalsykehus/fødetilbud

Vi hadde forventet at nedleggelsen av lokalt fødetilbud skulle stanses. Videre at det ikke skal være økonomi som styrer liggetiden ved fødeavdelingene og i forbindelse med nybygging/rehabilitering.

Fødende kvinner og deres nyfødte skal fortsatt ha usikkerhet rundt reise og transporteres rundt om.

Med nye og større kommuner vil trolig også avstanden fra kommunesenter til fødested bli lengre og dermed behovet for følgetjeneste større.

Har vi nok jordmødre til å dekke følgetjenesten?

Vi har i lang tid sagt at det er mangler flere steder. Vi har varslet mangel på jordmødre og helsesøstre i kommunene. Dette er meget alvorlig når det synes også å være en mangel av jordmødre tilknyttet fødeavdelingene.

Vi vet at det i dag planlegges rehabilitering av fødeavdelinger der man reduserer antall senger og satse på liggetid etter fødsel på 6 timer. Hva da med amming, nødvendige blodprøver og behovet for noe hvile?

Kapasitet gjør at gjennomføring av hjemmebesøk varierer i kommunene.

Man satser tydeligvis på at kommunehelsetjenesten skal ta seg av mye.

Da glemmer regjeringen at det allerede i dag er kapasitetsproblemer og mangel på nok fagpersonell.

  • Behovet for økt antall fagpersoner i helsevesenet

Vi ser at det fortsatt er stor mangel på helsesøstre. Oppgavene denne gruppen skal løse både på helsestasjon og i skolene er stadig økende. Skal dette bli mer enn tomme politiske løfter, må utdanningskapasiteten økes.

Hvordan skal alle krav oppfylles når en kommune f.eks har 0,4 årsverk som helsesøster?

Mangelen på nok utdannede jordmødre og helsesøstre er en viktig årsak. I tillegg mangelen på nok midler. Vi har retningslinjer og forskrifter. Nå trenger vi at dette gjennomføres. Vi må gå fra ord til handling.

Nå må det satses!

Vi har med andre ord våre ord i behold om at det er bedre vilkår for drektige kyr enn for fødende kvinner og barselkvinner