Noe skuffende budsjett – ikke styrking av barnefamilier eller forebyggende helse

Norges Kvinne- og familieforbund er skuffet over at ikke regjeringen satset mer på barnefamiliene i sitt forslag til statsbudsjett. Riktignok er det kort tid de har hatt til å jobbe med forslaget, men vi hadde ventet mer satsning på blant annet barnefamiliene.

Barnehage, barnetrygd, kontantstøtte

Vi hadde forventet at 2 barnehageopptak ble opprettholdt samt en styrking av barnetrygden for alle. At dette ikke skjedde er skuffende. Vi forstår at kontantstøtten kanskje må vente til 2015 budsjettet, men hadde likevel et ørlite håp. Barnetrygden er det imidlertid på høy tid at noe gjøres med. Barnetrygden ble i sin tid innført for å kompensere for merutgiftene med å ha barn. Barnetrygden ble kraftig justert for ca. 40 år siden. Dette skjedde i forbindelse med en større omlegging av skattesystemet. Dette for å sikre kompensasjonen for merutgiftene.

I en årrekke nå har satsene for barnetrygd vært mer eller mindre uendret. Dette har medført at barnetrygden ikke en gang har holdt følge med prisutviklingen. For mange familier er barnetrygden et viktig tilskudd.

Foreldrepermisjon

Det er prisverdig at man endrer foreldrepermisjonen, og foreslår tiltak som gjør valgfriheten for barnefamiliene bedre. Likevel vil vi våge påstanden at barnefamiliene taper i dette forslaget.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste, skolemåltid – forebyggende helse

Når det gjelder forebyggende helse så hadde vi håpet at regjeringen ser betydningen av å satse på dette. Her kan man slippe å øke mye i fremtidige helsebudsjetter dersom forebyggende helse var et satsningsområde. Vi tenker da på styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten, økt fysisk aktivitet i skolen. I tillegg styrking av faget mat og helse i skolen og styrke undervisningen i matlaging. Det er ved økt kunnskap at uheldig adferd kan endres. Når tilberedning av frossen fisk er mer vanlig enn rensing og tilberedning av fersk fisk, ja da lærer ikke morgendagens voksne om betydningen av riktig kosthold.

Vi hadde også håpet at regjeringspartiene hadde gått inn for å gjennomføre en evaluering av de ulike skolemåltidsprosjektene som skjer rundt i landet. Da hadde man muligheten til å se helseeffekten samt eventuell effekt på undervisningsmiljøet

Skatteklasse 2

Vi synes det er smålig av regjeringen at de ikke opprettholder skatteklasse 2, men lar forslaget om å fjerne dette bestå. Dette rammer rundt 141 000 familier ifølge budsjettforslaget til rød-grønn regjering. Hensikten med endringen skal være å likestille samboerpar og ektepar. Videre å på denne måten få kvinner som enten arbeider deltid eller som ikke er tilknyttet arbeidslivet å bidra via lønnsarbeid. I særlig grad fremheves dette som et tiltak overfor innvandrerkvinner. Norges Kvinne- og familieforbund er sterkt imot dette. Vi mener at skatteklasse 2 er viktig for de familiene som omfattes av ordningen. Skulle man ønske å sidestille samboerpar og ektepar, må dette kunne gjøres ved at også samboerpar innlemmes i ordningen med skatteklasse 2.

Når det gjelder integrering av innvandrerkvinner i arbeidslivet er vi av den oppfatning at fjerning av skatteklasse 2 neppe vil gi den ønskede virkning. Allerede i dag er det en kjent sak at denne gruppen sliter med å få jobb i dagens arbeidsmarked. Så her må andre tiltak til. Dersom vi har regnet rett vil dette med innvandrerkvinner dreie seg om ca. 35 % av de familiene som ville bli berørt av endringen. Altså skal 65 % «straffes» for at en mindre gruppe skal ut i arbeidsliv. Vi tror ikke dette fremmer positive holdninger til inkludering og integrering, snarere tvert imot.

Fjerning av skatteklasse 2 vil også ramme noen eldre ektepar. Disse var yrkesaktive i en tid der det ikke i samme grad som i dag var vanlig at begge ektefeller var i arbeid på full tid. Det synes svært urimelig at denne gruppen skal rammes.

Forslaget er også begrunnet med at man ønsker en mer individbasert skattelegging. Dersom den tanken skal følges, så bør vel også samme tankegang gjelde for utbetaling av f.eks. uførepensjon. For i dag er det slik at ektefelle mottar 85 % av G. Enslige mottar som grunnlag 1 G.

Slik vi ser det må nå barnefamiliene håpe på at forhandlingene på Stortinget vil gi en bedre hverdag.