E-post skal få mottakere av sosialhjelp i aktivitet.Trondheim er først ute med å kommunisere med sosialhjelpsmottakere per e-post. Tiltaket er en videreføring av et tverretatlig samarbeid mellom Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten.

Samarbeidsprosjektet har ført til
at 98 av 102 unge under 25 år som i vår
søkte om økonomisk sosialhjelp på Saupstad i Trondheim, er i jobb,
under utdanning eller deltar i aktive tiltak.

-Riktig organisering av offentlige tjenester gir gode
resultater. Det er flott å kunne konstatere at
erfaringene fra samorganiseringen av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten
på Saupstad i Trondheim er så positive. En felles og helhetlig
tilnærming av de tre offentlige etatene har ført til raskere avklaring
av behov og løsninger og raskere iverksetting av
tiltak.

Brukerne slipper å gå fra kontor til kontor for å få løst sitt problem, sa
sosialminister Ingjerd Schou da hun åpnet det nye VI-kontoret, som
samarbeidskonseptet kalles, på Saupstad i dag. På Saupstad kan brukerne henvende
seg både ved personlig oppmøte, gjennom telefon og via Internet.

Bedre kontakt
Prosjektet Q-linx er et IKT-basert verktøy
som skal støtte opp under kontakt og samhandling mellom bruker og saksbehandler.
Systemet gir mulighet for løpende kontakt og oppfølging via e-post utenom de
avtalte timeavtalene.

-Q-linx øker tilgjengeligheten og styrker samhandlingen med brukeren. Det
skal ikke være en erstatning for den menneskelige og faglige kontakten, men et
supplement, sa Schou.

I moderniseringen av offentlig sektor legger regjeringen stor vekt på å sette
brukeren i sentrum. Brukerretting innebærer større fleksibilitet og individuell
tilpasning, samt økt tilgjengelighet til lokaler, saksbehandlere, reduserte
ventetider og saksbehandlingstid.

God utnyttelse av de muligheter IKT-teknologien gir er sentralt for å bedre
tilgjengeligheten til de offentlige tjenestene. Regjeringen satt som mål at det
skal etableres og utvikles brukerrettede inngangsportaler til offentlig
forvaltning og tjenester. Forfatter Sosialdepartementet.

http://odin.dep.no/sos/norsk/aktuelt/presse