Landsmøtet 2008 diskuterte arbeidsmiljø og inneklima ved norske skoler, og sendte følgende resolusjon til skolemyndighetene m.fl.:

SKOLE – INVESTERING FOR FRAMTIDEN

Landsmøtet 2008 i Norges Kvinne- og familieforbund krever at myndighetene setter fortgang i arbeidet med å sikre elevenes arbeidsmiljø og inneklima ved norske skoler.

Det er uakseptabelt at et stort antall skoler fortsatt driver sin virksomhet med dispensasjon fra gjeldende forskrifter.

Vi krever videre at opplæringsloven følges. Alle elever som har krav på spesialundervisning, skal sikres dette på en forsvarlig måte.

Barn trenger voksenkontakt, og lærere trenger en relevant mulighet til å ”se” hvert enkelt barn.

Myndigheter, sørg for tilstrekkelig lærertetthet!