Nestleder Astrid Frøysnes, trakk seg fra sitt verv som nestleder i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) under landsstyrets møte 25.-26. mars. Årsaken til dette er hennes livssituasjon.
Landsstyret takket Astrid Frøysnes for et flott arbeid i organisasjonen.
Astrid Frøysnes har skrevet en oppdatering av forbundets historie i boken
”Kvinner midt i hverdagen” og hun har utarbeidet forbundets første
prinsipprogram som ble vedtatt høsten 1997.

Landsstyret valgte å oppnevne to nestledere på deltid frem til organisasjonens landsmøte i Kristiansand i oktober 2001.

Fungerende 1. nestleder ble Bjarnhild Hodneland, Bergen og fungerende 2. nestleder ble Bente Nygård, Akershus.

Begge de ny nestlederne har lang og solid erfaring fra organisasjonens arbeid på ulike plan. De tiltrer sine verv med umiddelbar virkning.

For ytterligere informasjon kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på mobiltlf.:913 28 164. Fungerende 1. nestleder
Bjarnhild Hodneland kan kontaktes på tlf.: 55 18 64 93 og fungerende 2.
nestleder Bente Nygård kan kontaktes på tlf.: 63 99 75
06
.