Av forbundsleder Elisabeth Rusdal

Saudi-Arabia – medlem av kvinnekommisjonen
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har registrert at Saudi-Arabia er valgt inn som
medlem av FNs kvinnekommisjon. Dette finner vi sterkt beklagelig. Vi er av den oppfatning
at Kvinnekommisjonen skal arbeide for å bedre kvinners situasjon og fremme likestilling.
Ingen av disse tingene finner vi som klare holdninger i Saudi-Arabia, snarere tvert imot. Vi
har notert oss at statsråden i Stortingets spørretime i dag understreket at likestilling er
spørsmål Norge jevnlig tar opp i samtaler med myndigheten i Saudi-Arabia. For oss er ikke
dette noen argumentasjon for at Saudi-Arabia skal sitte i FNs kvinnekommisjon.
Vi er klar over at voteringer i FN-sammenheng er hemmelige med tanke på hvem som stemte
hva. Vi er likevel av den oppfatning at det må kunne være slik at et enkelt land kan opplyse i
eget land hva man stemte. I denne saken finner vi at det er nettopp det vi synes at regjeringen
skal gjøre. Vi som arbeider med kvinne- og likestillingspolitiske spørsmål synes en slik
informasjon er viktig for det videre likestillingspolitiske arbeidet både nasjonalt og
internasjonalt.
Vi har merket oss at i dagens spørretime ble det opplyst om at Sverige heller ikke har gått ut
med informasjon om hva de stemte. Vi er imidlertid kjent med at den svenske regjeringen skal
i Riksdagen neste uke der spørsmålet om hva Sverige stemte stilles.
I dagens utspørring i Stortinget ble det brukt som argument at man ikke kjenner til hvilken
stemme Norge avga da Iran ble valgt inn i Kvinnekommisjonen ei heller da de ble gjenvalgt.
Dette er noen år siden og samfunnet har utviklet seg og mer åpenhet har vært en del av denne
utviklingen.
Med dette som bakgrunn ber vi om at statsråden og regjeringen endrer sin holdning og
opplyser om hvordan Norge stemte i forbindelse med valget av Saudi-Arabia til
Kvinnekommisjonen nå i april.