29 resolusjoner ble lagt frem på Norges Kvinne- og familieforbunds landsmøte i Alta sist helg, men bare syv ble vedtatt.

Kontantstøtten, barns oppvekst, barnetrygd, jordmortjenesten, heimkunnskap, pensjon, helse og eldreomsorg, er viktige saker for forbundet.

Resolusjoner fra landsmøtet 28. – 31.oktober 2004 på Rica Hotell i Alta:

Kontantstøtten – frihet til å velge
Vi i Norges Kvinne- og familieforbund krever at kontantstøtten opprettholdes. Er det så unaturlig å ønske tid sammen med egne barn når de er små?

Og er det urimelig å be om at forholdene legges til rette for at dette kan la seg gjøre? Fordi vi tror på individets rett og frihet til å velge, ønsker vi samtidig at barnehageplass tilbys alle som ønsker det.

Full barnehagedekning er en forutsetning for et reelt valg for småbarnsforeldre! Det finnes steder i Norge der barnehagetilbud i realiteten ikke eksisterer.

Det finnes mennesker med en arbeidstid som ikke harmonerer med barnehagens åpningstider.

Det finnes mødre, og fedre, som ikke finner seg til rette med dobbeltarbeid og tidsklemme. La kontantstøtten leve! Fordi vi ønsker retten til å velge.

Barn og unges oppvekst og framtid
Stopp fedmeepidemien! Styrk praktiske fag i skolen! Gi familierådgivning og opplæring av blivende foreldre!

Mange unge i dag har store problemer i sin oppvekst. De skal være ”perfekte” i nesten alt. Norges Kvinne- og familieforbund ser med bekymring på morgendagens foreldregenerasjon og de utfordringer de står overfor.

Dette er vesentlige punkter vi som voksengenerasjon må legge vekt på, når vi har kontakt med dagens ungdom. Opplysningstjeneste til blivende foreldre på helsestasjonen bør tas alvorlig.

Unge som skal bli foreldre bør skoleres. Dette gjelder både barnestell, matlaging, oppdragelse av barn og sikre opplæring i samliv for unge par. Opplæringen kan legges til videregående skoler, helsestasjoner etc. Sunn skolemat og mer fysisk aktivitet i skolen er viktig.

Det vil fremme læring og dempe behovet for brus og potetgull. Usunt kosthold fører til fedme og psykiske plager. Helsevesenet må aktivt ut og opplyse om den helseskade fedme medfører.

Behovsprøving av barnetrygd – Nei takk!
Etter at barnetrygden ble innført i 1946 har den vært til stor hjelp efamiliene. Fra mange hold blir det nå foreslått at barnetrygden blir behovsprøvd.

En slik endring vil medføre økonomisk utrygghet for mange barnefamilier. K&F krever en forutsigbar og lik barnetrygd til alle.

Jordmortjenesten i kommunen Refusjonsordningen for jordmortjenesten i kommunen skulle være et virkemiddel for å ansette jordmødre.

Den har ikke virket hensiktsmessig, da denne tjenesten er den eneste forebyggende tjenesten som møter krav om inntjening.

Det betyr at refusjonsordningen begrenser jordmor sin mulighet til å kunne tilby sine tjenester til gravide. Det begrenser muligheten for jordmorkonsultasjoner og hvor ofte hun kan benyttes.

K&F ber om at helse- og sosialdirektoratet fjerner refusjonsordningen for kommunejordmorstillingene.

Heimkunnskap og skulemat
I 1957 fekk Norges Husmorforbund, no Norges Kvinne- og familieforbund, innførd skulekjøkkenundervisning for jenter og gutar i barneskulen.

I 2003 melde Høgskulen i Bergen at berre tre av ti lærarar i grunnskulen har formell kompetanse i heimkunnskap. Heimkunnskap eller skulekjøkken har vore eit lite påakta fag i seinare år.

Alle grunnskular bør ha skulekjøkken og lærarar med fagleg kompetanse i heimkunnskap. Norges Kvinne- og familieforbund meiner at faget er viktig for helse, trivnad og sosial læring i skulen.

Interessa for ”Matpakkeuka” som tek skulemåltidet på alvor, er stor. Bortimot 1.500 skular og 10.000 klassar tinga materiell til ”Matpakkeuka” frå Sosial- og Helsedirektoratet hausten 2003.

Norges Kvinne- og familieforbund vil at foreldra og skulen vidarefører tradisjonen med sunn mat i skulen. Norges Kvinne- og familieforbund vil at alle elevane får matpause i minimum 20 minutter, og at vaksne er tilstades og gjer det triveleg i matpausen.

Pensjon fordi vi fortjener det!
Norges Kvinne- og familieforbunds (K&F) viktigste krav i forbindelse med fornyelse av folketrygden er at velferdsordninger skal akseptere og verdsette kvinners veksling mellom omsorgsoppgaver og lønnsarbeid gjennom hele livet.

Ulønnet omsorgsarbeid skal defineres som arbeid i folketrygdsammenheng. Minstepensjonen skal ha et ha et så høyt nivå at den er til å leve av.

K&F krever at pensjonspoeng, som gis for omsorgsarbeid, i framtidens pensjonssystem også skal telle med som grunnlag for beregning av uførepensjon på lik linje med pensjonspoeng opptjent ved lønnet arbeid.

Deling av opptjente pensjonspoeng mellom ektefeller/samboere med felles barn har vært et mangeårig krav fra vårt forbund – dette må nå utredes.

På denne måten kan pensjonsrettigheter bidra til likestilling mellom ektefeller/samboere. Vi krever likedeling av de årlige pensjonspoengene.

Helse og eldreomsorg – mange kommuners salderingspost
Norges Kvinne- og familieforbund er bekymret over kommunenes manglende vilje til prioritering av eldre og syke.

Mange steder reduseres tilbudet til gamle og syke, psykiatriske pasienter og til unge med psykiske lidelser.

Nedskjæringene fører i flere tilfeller til en redusert livskvalitet for mennesker som fra før har det vanskelig. Vi mener at investering i helse vil være lønnsomt når man ser på samfunnet i et helhetsperspektiv.

Det er av uvurderlig betydning at enkeltmenneskers behov imøtekommes på en tilfredsstillende og verdig måte. Slik skaper vi et varmere samfunn, der omsorg og medmenneskelighet står i fokus.

Kommunene må derfor sikres muligheten til å gi alle sine innbyggere et forsvarlig helsetilbud. Det er ikke riktig at de svakeste i samfunnet skal bære byrden for kommunenes manglende inntekter.