Høyre har gått inn for å fjerne fedrekvoten i foreldrepermisjonen. Norges Kvinne- og familieforbund er motstander av dette vedtaket.

Vi har tillit til den enkelte familie, men ikke til arbeidslivet.

I dagens arbeidsliv er foreldrerettighetene svekket.  Gravide diskrimineres i ansettelsesprosesser, og må ofte sykemeldes friske grunnet manglende vilje til tilrettelegging fra arbeidsgiver.  Den gravides helse står i fare, og mors rolle som forsørger svekkes.

Far møter motstand fra arbeidsgiver når han vil ta ut fedrekvoten.  De fedrene som har rett til pappapermisjon kan bruke dette som pressmiddel mot motvillige arbeidsgivere.  Å fjerne rettigheten vil føre til mer diskriminering av far som omsorgsperson og som viktig aktør på hjemmefronten.

Vi lever i et samfunn der arbeidslivet blir sett på som å “delta på samfunnsarenaen” og der økonomiske verdier kommer foran omsorgsverdiene.  Dette svekker både far og mor – foreldrene mister sin status og begge mister rettigheter i takt med den uheldige samfunnsutviklingen.  Til syvende og sist er det barna som rammes.  De ønsker mer tid med foreldrene sine.   Pappapermisjon fører til at far ser verdien av det vi kvinner har fått ta del i til enhver tid – omsorg og nestekjærlighet.

Et rungende ja til pappapermisjon er også et ja til likestilling på barnas premisser og et ja til at omsorg skal gjenreises som bærebjelken i samfunnet vårt.