”Alle barn skal beskyttes mot enhver form for seksuell utnytting og misbruk”.
Dette står i artikkel 34 i FNs barnekonvensjon.
Landsstyret i Norges Kvinne- og familieforbund er dypt bekymret over at
barns rettssikkerhet ikke tas på alvor.

En rekke barn opplever å bli krenket seksuelt av nære omsorgspersoner – opplevelser som preger dem resten av livet.
Når om lag 50 % av slike anmeldelser i henhold til Statistisk Sentral Byrå (SSB) blir henlagt, er barns rettssikkerhet i alvorlig fare.
Vi spør : Hvilke signaler er det samfunnet sender til disse barna ? Er beskyttelse av den voksne viktigere enn å gi barnet muligheten til å få sin sak rettslig prøvet ?

Norges Kvinne- og familieforbunds landsstyre krever at det settes i verk tiltak slik at barn kan få prøvet sin sak for retten. Tallene fra SSB tyder på at det i dag tas avgjørelser av juridisk art som stort sett tar mer hensyn til overgriperen enn til offeret.

Som situasjonen er nå, oppfattes det slik at det å begå seksuelle overgrep mot mindreårige sjelden medfører straff.

Norges Kvinne- og familieforbund krever at samfunnet tar seksuelt misbrukte barn på alvor
– og lar deres saker får en rettslig avgjørelse.

For ytterligere informasjon kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på tlf.: 22 47 83 85 eller 67 51 75 96 eller på
mobiltlf.: 913 28 164. 1.fungerende nestleder Bjarnhild Hodneland kan kontaktes
på tlf.: 55 18 64 93 og 2. fungerende nestleder Bente Nygård kan kontaktes på
tlf.: 63 99 75 06.