Det kan bli enklere i framtiden å flytte livsforsikringer og pensjonskontrakter til et annet selskap. Nye reglene for kommunale pensjoner kan føre til økt konkurranse.

Regjeringen legger i dag fram det nye lovforslaget i dag fram, et lovforslag som vil
gjøre det enklere å flytte livsforsikrings- og pensjonskontrakter til en annen
pensjonstilbyder. Samtidig legges det fram forslag til nye lovregler som åpner
for økt konkurranse i markedet for kommunale tjenestepensjoner.

Regjeringens lovforslag inneholder forslag til nye regler for flytting av
pensjonskontrakter mellom pensjonsinnretninger. Disse reglene gjelder for både
kommunale og private pensjonsordninger, og for individuelle
livsforsikringskontrakter.

Foregangsland
I Norge har det lenge vært anledning til å
flytte livsforsikrings- og pensjonskontrakter mellom pensjonsinnretninger, og
det har vært regler som regulerer flyttingen. Norge er her et internasjonalt
foregangsland.

Flytteadgangen er et viktig bidrag til en god og virksom konkurranse i
forsikringsmarkedene. Regjeringens forslag til nye regler bygger på gjeldende
rett på området, men innebærer en modernisering og forenkling av regelverk som
hittil har vært nedfelt i forskrift.

Kommunale pensjonsordninger Lovproposisjonen inneholder også forslag til nye
regler for kommunale pensjonsordninger. Det har i de senere år vært fokus på
konkurransesituasjonen i markedet for kommunale tjenestepensjoner.

Kjønnsnøytralt
Hovedtariffavtalen for kommunal sektor
stiller krav om at kommunale pensjonsordninger skal være basert på et
finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og som ikke virker utstøtende på eldre
arbeidstakere.

Etter en dom i Arbeidsrettens 8. oktober i fjor, ble det slått fast at ingen
andre forsikringsselskaper enn KLP kunne tilby et produkt som er i
overensstemmelse med Hovedtariffavtalens krav.

Fordi KLPs premieberegning er basert på dispensasjon fra
forsikringsvirksomhetsloven, har det vært nødvendig med en generell gjennomgang
av loven slik at samtlige selskaper skal få like vilkår i markedet for kommunale
pensjonsordninger.

Fritt valg
Finansdepartementets lovforslag åpner for en
generell adgang til å tilby tjenestepensjoner med utjevnet premie til kommunal
sektor, og derved pensjonsordninger som oppfyller Hovedtariffavtalens krav til
finansieringssystem.

Også andre arbeidsgivere med offentlig tilknytning vil stå fritt til å kunne
tegne slik forsikring. Konkurransen i markedet vil bedres ved at kommuner og
andre som er bundet av tariffavtalens krav fritt, kan velge forsikringsgiver.

Dispensasjonene som er gitt i forhold til
premieberegning for kommunale pensjonsordninger vil som følge av lovforslaget
falle bort. Regjeringens lovforslag er basert på Banklovkommisjonens
utredning nr. 10, NOU 2003:
11 der
høringsfristen

for denne utredningen gikk ut 20. mai 2003.

Finansdepartementet har lagt vekt på at nye lovregler skal kunne tre i kraft
fra årsskiftet, samt at de som eventuelt vurderer å flytte kan varsle en mulig
flytting innen fristen på 1. november som KLP praktiserer.

Kilde: Finansdepartementet