Barne- og familiedepartementet sender nå ut på høring et utkast til forskrift om økonomisk likeverdig behandling av barnehager. Forskriften skal gjøres gjeldende for 2004, og er et ledd i innfasingen av full likeverdig behandling. Det foreslås at alle godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd.

-De private barnehagene får i dag gjennomgående lavere kommunale tilskudd enn de kommunale barnehagene. Dette medfører at de private barnehagene i snitt har en høyere foreldrebetaling enn de kommunale, sier barne-og familieminister Laila Dåvøy (KrF). 

Dåvøy foreslår at kommunene får et ansvar for at alle godkjente barnehager skal sikres likeverdig behandling av det offentlige. Dette er et ledd i oppfølgingen av Stortingets barnehageforlik, som forutsetter en innfasing av likeverdig behandling av private og offentlige barnehager.

-Forskriften som skal tre i kraft 1. mai 2004 er et første trinn i denne innfasingen. I tillegg er det statlige øremerkede tilskuddet høyere for private enn for offentlige barnehager fra 1. august 2003.

Dette gir noe kompensasjon for en gjennomgående lav kommunal finansiering, og legger til rette for at de private barnehagene kan redusere foreldrebetalingen, sier Dåvøy.

De statlige skjønnsmidlene (utjevningsmidlene) til barnehager som kommunene får tildelt og skal forvalte i 2004, bidrar ytterligere til å dekke kravet om økt offentlig finansiering knyttet til drift av nye plasser, kommunenes plikt til økonomisk likeverdig behandling og innføring av maksimalpris.

Kommunenes disponering av skjønnsmidlene lokalt reguleres av denne forskrift. Kriterier for tildeling av skjønnsmidler til kommunene vil bli gitt i eget rundskriv. Høringsfristen er 1. mars.

Regjeringen vil i forbindelse med at det legges fram en sak om søskenmoderasjon våren 2004 orientere Stortinget om hvordan man videre vil legge til rette for likeverdig behandling.

Kilde: Barne- og familiedepartementet

Høringssaken