Det er fortsatt mor som har hovedansvaret a når foreldrene ikke bor sammen, men far tar stadig mer aktiv del i omsorgen. Flere barn bor hos far enn tidligere, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Flere foreldre deler også på ansvaret og omsorgen a når de ikke bor sammen. Stadig flere barn lever i familier med enten bare mor eller bare far. Fra 1995 til 2002 har andelen barn under 18 år som enten bor hos mor eller hos far, steget fra 21 til 25 prosent.

Det har vært en økning i felles foreldreansvar fra 1996 til 2002, men det er fortsatt flest kvinner som har dette ansvaret. Dette framgår av en undersøkelse om samvær og bidrag som ble gjennomført høsten 2002, melder SSB. 

Mot mer delt bosted
Ifølge Statistisk sentralbyrå var det dobbelt så stor andel som oppga at barnet bor like mye hos hver av foreldrene i 2002 som i 1996, men fortsatt var det i 2002 bare 8 prosent som hadde avtalt delt bosted et.

Det er mor som i de aller fleste tilfellene har barnet boende hos seg, i 2002 var det 84 prosent. I 2002 var det altså flere barn som pendlet mellom de to husholdene når foreldreansvaret er felles, enn det var i 1996.

Fedre tar mer ansvar
Fedrene er kommet mer på banen. De tar mer ansvar. Det er en sterk sammenheng mellom foreldreansvar og fordeling av omsorg, noe som ikke er uventet etter som det er en forutsetning å ha foreldreansvaret, enten alene eller sammen med den andre forelderen, dersom man skal ha barnet boende fast hos seg. 

Stadig flere foreldre som skiller lag avtaler felles foreldreansvar og delt bosted a kan ha sammenheng med at endringer på det familiepolitiske området har gjort det enklere for samboende foreldre å avtale felles foreldreansvar når barnet blir født.

Omsorgserfaring
Styrking av fedres praktiske omsorgserfaring med helt små barn gjennom permisjonsordninger kan også være et viktig bidrag i forklaringen på økt felles foreldreansvar og økt bruk av to bosteder a.

Også oppmerksomheten og debatten rundt ugifte fedres svake juridiske stilling kan bidra til å forklare økningen. Fedrene ønsker i større grad felles foreldreansvar, og mødrene slipper fedrene til, melder Statistisk sentralbyrå. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå