(Nett kvinner & familie): Det er oppdaget mer kvikksølv i torsk fra indre Oslofjord, mens nivåene av miljøgiften PCB i blåskjell og torskelever er blitt lavere. Det viser ny overvåkingsrapport om miljøgifter i fisk og skalldyr langs norskekysten, skriver Statens forurensningstilsyn (SFT).

Undersøkelser siste 18 måneder med unntak av fjorder med kjente miljøgiftutslipp, viser at resultatene for resten av landet er stabilt lave.

Ingen av resultatene fra rapporten gir grunnlag for å endre de eksisterende kostholdsrådene langs norskekysten. Rapporten er en del av et overvåkingsprogram for hele Nord-Atlanteren.

Statlig program
Programmet inngår i Statlig program for forurensningsovervåking og utføres av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) på vegne av SFT.

Miljøgiftovervåkingen av kvikksølv i torskefilet i Oslofjorden har pågått siden begynnelsen av åttitallet. Det er målt på flere metaller og organiske miljøgifter på en rekke stasjoner ut gjennom fjordsystemet.

Mindre kvikksølv i blåskjell
I ytre fjord er verdiene av kvikksølv i torsk nesten uendret. Uten målinger hvert år ville ikke SFT kunne oppdage denne endringen innen rimelig tid.

I blåskjell er det påvist en nedgang i PCB-nivåene siden 1988, og i torskelever er det en svakt nedadgående trend de aller siste årene. Nivåene er imidlertid fortsatt så høye at kostholdsrådene må opprettholdes, skriver SFT.

Kilde: Statens forurensningstilsyn