Har mammografi effekt? Kreft kan oppdages tidlig – ikke ta fra kvinnene den muligheten.

Etter diskusjoner i media om effekten av mammografi-programmet, har K&F 27.10. sendt følgende brev til Helse- og omsorgsdepartementet, med kopi til Kreftregisteret:

 

“Norges Kvinne- og familieforbund har gjennom media blitt kjent med at det foregår en diskusjon om effekten av mammografiundersøkelseprogrammet.  Diskusjonen som er basert på en studie fra franske, britiske og norske forskere er ikke entydig positive og en evaluering vil komme.

Det offentlige mammografiprogrammet er et tilbud til alle kvinner i alderen 50-69 om å ta mammografi hvert annnet år, et tilbud til kvinner uansett  hvor en bor.  Målet for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft ved å oppdage sykdommen på et tidligere stadium enn det ville blitt uten regelmessig mammografi. Dette er også i tråd med råd fra Verdens helseorganisasjon (WHO). 

At sykdommen blir tidlig oppdaget bidrar til at flere overlever, at behandlingen kvinnene må gå gjennom er mindre omfattende med f.eks brystbevarende kirurgi og mer skånsom  etterbehandling. Mindre omfattende behandling gir også mindre komplikasjoner, færre senskader og  kortere sykmeldinger. Dette betyr svært mye for kvinnenes livskvalitet og er også kostnadsbesparende for samfunnet.

Norges Kvinne- og familieforbund vil peke på at studier av mammografiprogrammet i Sverige viser en betydelig reduksjon i dødligheten  hos kvinner som har deltatt i programmet. I Norge har dødligheten i løpet av de siste 17 år blitt redusert med 24%.

Norges Kvinne- og familie forbund (K&F) krever at mammografiprogrammet må utvides til også gjelde kvinner fra  før  fylte 50 år, og videre må også kvinner over 70 år få delta i dette programmet, spesielt da  med bakgrunn i forventet  høyere gjennomsnitt levealder.

Videre mener vi at mammografi undersøkelsene bør være gratis og komme inn under egenandelsordningen.
 

Norges Kvinne- og familieforbund ber innstendig om at det nåværende mammografiprogrammet må holde frem som før, og på ingen måte reduseres før eventuelt nyere og mer effektive undersøkelsemetoder blir tatt i bruk.”

 

Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og famileforbund

Sonja  Kjørlaug,  nestleder               Gjertrud Vik, sentralstyremedlem

………………..

Kreftregisteret har allerede reagert positivt på brevet, og vil bruke det i videre diskusjoner.