28. mai, på den internasjonale kvinnehelsedagen, deltok mer enn 60 kvinner fra hele landet på K&Fs seminar om kvinners helse.

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt, og sendt til media.

KVINNERS HELSE – EN VIKTIG SAK FOR MENNESKEHETEN!/>

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F), samlet til seminar på Verdens kvinnehelsedag med tema ”Kvinners helse nasjonalt og internasjonalt”, krever at:/>

  • Kvinners egenart, både fysisk og psykisk, må være basis for arbeidet i helsevesenet og grunnlag ved all medisinsk forskning.
  • Tilbud om forebyggende helseundersøkelser og nasjonale screeninger, utvides og baseres på beste tilgjengelige metoder.
  • Fødetilbudet må være forsvarlig og innen rimelig avstand.  />Det er kvinner som føder!
  • Barselkvinner må få god oppfølging for egen og barnets helse.
  • Omsorgstilbudet til familien ved uventet sykdom/hendelser må styrkes.  />Husmorvikaren/> />må/> />gjenoppstå!
  • Kjønnslemlestelse må motarbeides både nasjonalt og internasjonalt./>

Internasjonalt krever K&F at Norge må gå foran i kampen mot å bruke kvinner og barn som våpen i væpnede konflikter.  />FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325 og påfølgende resolusjoner må etterleves, og Norge må presse på gjennom aktiv handling./>

—————

Nettavisen.no fanget opp pressemeldingen, og intervjuet forbundsleder Elisabeth Rusdal om saken.