LIKEVERD MELLOM KVINNER
”Vi vil at kvinners valg av perioder med ulønnet omsorgsarbeid må gjøres
likeverdig med lønnsarbeid. Med dette mener vi at skatte- og trygdesystemet må
bygge på at kvinners liv består av ulike faser der omsorgsoppgaver er
hovedårsaken til at kvinner trer ut av det ordinære arbeidsmarked i perioder.
Arbeidsbegrepet må utvides og verdsette ulønnet arbeid, spesielt omsorgsarbeid,
som likeverdig med lønnsarbeid,” sier forbundsleder Elisabeth Rusdal, Norges
Kvinne- og Familieforbund i forbindelse med kvinnedagen 8. mars.

Kvinnekamp for likestilling mellom kjønnene har ført til at kvinner i dag og i fremtiden, vil dele livene sine i faser, mer enn noen gang tidligere. Kvinner utgjør i dag flertallet i våre høyere utdanningsinstitusjoner. Og selv om det fortsatt er ønskelig med langt flere kvinner i ledende posisjoner i samfunnet, har kvinner solid slått fast at vi kan og vi duger på de fleste områder.

Ved overgangen til et nytt årtusen kan vi se tilbake på et hundreår som har gjort kvinnelivet tryggere og på mange områder bedre. Kvinner har i løpet av hundreåret fått en rekke lovfestede rettigheter; stemmerett, rett til utdanning, rett til arbeid og næringsfrihet, arverettigheter på lik linje med mannen, selvstendige trygderettigheter, rett til barnebegrensning og selvbestemt abort og lovfestet rett til likestilling mellom kjønnene.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) vil motvirke en ensrettet kvinnepolitikk som definerer kvinners selvstendighet og egenverd gjennom lønnsarbeid alene.
K&F vil ha velferdsordninger som aksepterer og verdsetter kvinners veksling mellom omsorgsoppgaver og lønnsarbeid gjennom hele livet og at ulønnet omsorgsarbeid skal defineres som arbeid i folketrygdsammenheng.

”Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) fortsetter blant annet å kjempe for at kvinner ikke skal tape ved at de oftest påtar seg omsorgsarbeid. Det viktige blir å godta at kvinneliv er mangfold, både i tenkning og praktisk liv. Vi må gi rom for mangfold og fremme samarbeid mellom kvinnegrupper. Første skritt er at kvinner respekterer hverandre for de ulike verdivalg som den enkelte kvinne gjør,” avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

For ytterligere opplysninger kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på tlf.: 22 47 83 85 / 67 51 75
96.