Barne- og familieminister Laila Dåvøy ønsker å kvalitetssikre barnehagene. En arbeidsgruppe skal drøfte og beskrive kjennetegn ved kvalitet i barnehagene. Gruppen skal vurdere behovet for nye og reviderte virkemidler i lys av endrede rammebetingelser.

Det gjelder full behovsdekning, makspris og rammefinansiering fra 1.1.2006.

Arbeidsgruppen skal drøfte kvalitet i lys av målet om at alle barn, herunder barn med særskilte behov, skal ha tilbud om barnehageplass hvis foreldrene ønsker det.

Målet er å gi barn gode utviklingsmuligheter, lokal forankring og tilpasning av virksomheten, går det frem av pressemeldingen fra Barne- og familiedepartementet.

Toleranse og likeverd
Gruppen skal også drøfte kvalitet i forhold til FNs Barnekonvensjon og viktige samfunnsmessige mål om toleranse og likeverd, respekt for ulikheter, likestilling mellom kjønnene, forenkling og brukermedvirkning.

Arbeidsgruppen skal

  • drøfte hvordan barnehageloven kan utformes for å regulere barnehagens innhold mht hvordan et godt barnehagetilbud skal være, 
  • vurdere hvordan Rammeplanen kan gjøres til et bedre redskap for sikring og utvikling av barnehagens kvalitet,
  • foreslå ansvars- og oppgavefordeling mellom departement, regional stat, kommuner, eiere og barnehager mht kvalitetssikring og kvalitetsutvikling,
  • vurdere behov for dokumentasjon og rapportering på ulike nivåene,
  • vurdere behovet for forsknings- og utviklingsarbeid angående behovet for opplæring og kompetanseheving i barnehagesektoren.

Konsekvenser
Arbeidsgruppen skal beregne økonomisk – administrative konsekvenser av sine forslag og skal innen 1. juni 2004 gi innspill til departementets arbeid med revidering av barnehageloven.

Innen 1. september 2004 skal gruppen gi innspill til departementets arbeid med revidering av Rammeplan ehagen. Sluttrapporten skal leveres innen utgangen av februar 2005, skriver Brane- og familiedepartementet.

Kilde: Barne- og familiedepartementet