Det er nå mulig å søke om utbetaling av kontantstøtte bosatt i EØS-området. Søknadsskjema er tilgjengelig, og Trygdeetaten er klar til å behandle søknader.

Regjeringen har besluttet at kontantstøtte kan utbetales bosatt i
EØS-området. For de som har rett til ytelsen vil kontantstøtte bli etterbetalt
fra 1. august 1998. Kontantstøtte ble i Norge utbetalt til ettåringer høsten
1998, og til ett- og toåringer fom 1999.

Som hovedregel vil kontantstøtte kunne utbetales bosatt i andre
EØS-land hvis en av foreldrene • arbeider i Norge • arbeider på norsk skip • er
omfattet av norsk trygdelovgivning mens hun/han arbeider i et annet EØS-land

Gjelder ikke alle
Ordningen med eksport av kontantstøtte
vil likevel ikke gjelde alle norske statsborgere bosatt i EØS-området. Noen
faller utenfor pga ulike bestemmelser i det gjensidige avtaleverket om
trygdeytelser innen EØS-området, og som i Norge vil rett til kontantstøtte være
knyttet til bruk av barnehage.

Norske studenter i andre EØS-land vil ikke ha rett til kontantstøtte. Klart
for å søke Rikstrygdeverket (RTV) har etablert prosedyrer for behandlingen av
søknader, og det er utarbeidet søknadsskjema. Søknad om utbetaling av
kontantstøtte bosatt i et annet EØS-land etter 1. august 1998 må skje
på trygdeetatens søknadsskjema.

Generell veiledning om kontantstøtten , skjema ”Krav om kontantstøtte” og
skjema ”Tilleggsblankett til krav om kontantstøtte”” finner du på norsk og
engelsk på Trygdeetatens internettsider, www.trygdeetaten.no Søknader skal
sendes til det lokale trygdekontoret/trygdekontoret i hjemkommunen.

Personer
med fast bopel i andre land skal sende søknaden til Folketrygdkontoret
for utenlandssaker, Postboks 8138 Dep, 0033 Oslo.

Veiledning om eventuell rett til kontantstøtte bosatt i et annet
EØS-land og om utfylling av søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til
lokalt trygdekontor eller Folketrygdkontoret for utenlandssaker.

(Kilde Odin)