Norges Kvinne- og familieforbund har i dag oversendt innspill til den nye regjeringens forslag til statsbudsjett:

Innspillene er som følger:

Foreldrepermisjon

Vi har registrert at den regjeringen du er en del av sier de vil korte ned fedrepermisjonen. I den forbindelse ber vi om at dersom dette skjer, så må de ukene som man kutter fra fedrene ikke fjernes, men legges til en del av foreldrepermisjonen der familien kan velge hvorvidt det er mor eller far som skal benytte den. På den måten reduseres ikke den samlede foreldrepermisjonen, men familien gis en valgfrihet.

Forslag:

Fjerning av et par uker av fedrepermisjonen tillegges foreldrepermisjonens del der foreldrene kan velge hvem som skal benytte den.

Barnetrygd

Barnetrygden ble i sin tid innført for å kompensere for merutgiftene med å ha barn. Barnetrygden ble kraftig justert for ca. 40 år siden. Dette skjedde i forbindelse med en større omlegging av skattesystemet. Dette for å sikre kompensasjonen for merutgiftene.

I en årrekke nå har satsene for barnetrygd vært mer eller mindre uendret. Dette har medført at barnetrygden ikke en gang har holdt følge med prisutviklingen. For mange familier er barnetrygden et viktig tilskudd.

Forslag:

Barnetrygden for 2014 økes med 5 % i forhold til 2013.

Skatteklasse 2

I den nylig fremlagte forslag til statsbudsjett for 2014 foreslås det å fjerne skatteklasse 2. dette rammer 141 000 familier ifølge budsjettforslaget. Hensikten med endringen skal være å likestille samboerpar og ektepar. Videre å på denne måten få kvinner som enten arbeider deltid eller som ikke er tilknyttet arbeidslivet å bidra via lønnsarbeid. I særlig grad fremheves dette som et tiltak overfor innvandrerkvinner. Norges Kvinne- og familieforbund er sterkt imot dette. Vi mener at skatteklasse 2 er viktig for de familiene som omfattes av ordningen. Skulle man ønske å sidestille samboerpar og ektepar, må dette kunne gjøres ved at også samboerpar innlemmes i ordningen med skatteklasse 2.

Når det gjelder integrering av innvandrerkvinner i arbeidslivet er vi av den oppfatning at fjerning av skatteklasse 2 neppe vil gi den ønskede virkning. Allerede i dag er det en kjent sak at denne gruppen sliter med å få jobb i dagens arbeidsmarked. Så her må andre tiltak til. Dersom vi har regnet rett vil dette med innvandrerkvinner dreie seg om ca. 35 % av de familiene som ville bli berørt av endringen. Altså skal 65 % «straffes» for at en mindre gruppe skal ut i arbeidsliv. Vi tror ikke dette fremmer positive holdninger til inkludering og integrering, snarere tvert imot.

Fjerning av skatteklasse 2 vil også ramme noen eldre ektepar. Disse var yrkesaktive i en tid der det ikke i samme grad som i dag var vanlig at begge ektefeller var i arbeid på full tid. Det synes svært urimelig at denne gruppen skal rammes.

Forslaget er, også i forslaget som nylig ble lagt frem, begrunnet med at man ønsker en mer individbasert skattelegging. Dersom den tanken skal følges, så bør vel også samme tankegang gjelde for utbetaling av f.eks. uførepensjon. For i dag er det slik at ektefelle mottar 85 % av G. Enslige mottar som grunnlag 1 G.

Forslag:

Skatteklasse 2 opprettholdes som i dag.

Kontantstøtte

I det fremlagte forslaget er det ikke foreslått noen økning i satsene for kontantstøtte. Dette betyr i realiteten en reduksjon i satsene.

Norges Kvinne- og familieforbund arbeidet i svært mange år for innføringen av kontantstøtte. Det var også vårt forbund som fant frem til en modell som dannet grunnlaget for dagens ordning. Vi har videre protestert kraftig da ordningen ble nedgradert og det attpåtil med tilbakevirkende kraft. Det medførte at mange barnefamilier hadde et inntektstap på mellom 30 – 70 000 kroner. Meldingen om endringen kom også såpass sent at søknadsfrister for barnehageplass var utløpt. Mange familier kom i en fortvilet situasjon. Flere henvendte seg til vårt forbund med spørsmål om hjelp. De ble henvist til oss fra blant annet NAV. Vi kunne svært lite gjøre med et stortingsvedtak.

I utgangspunktet ønsker Norges Kvinne- og familieforbund en utvidelse av ordningen. Videre at ordningen med litt barnehage og litt kontantstøtte utvides og justeres. Dette vil gi barnefamiliene en større valgfrihet.

Forslag

Kontantstøtteordningen utvides til også å omfatte toåringer. Satsene for kontantstøtte økes med 5 %.

Nåe barnet har plass i barnehage regnes hver dag som 20 % på lik linje med en stilling i arbeidslivet, og kontantstøtten regnes ut fra dette.

Barnehager

Norges Kvinne- og familieforbund er glad for forslaget om to årlige opptak til barnehagene. Dette bidrar etter vårt syn til mer fleksibilitet og valgfrihet for familiene.

Vi er også opptatt av tilbudet om åpne barnehager. Dette tilbudet bidrar til å dekke behov for sosial kontakt for barn og foreldre. Det kan være en fin og myk overgang fra hjemmeomsorg og til ordinær barnehage. Vi tror også at tilbudet om åpen barnehage kan være et viktig integreringstiltak.

Situasjonen er at åpne barnehager mottar lite om ingen støtte til sin virksomhet. Skal tilbudet bli det gode tiltak det var ment som så må det gis støtte til denne virksomheten.

Forslag:

Det gis tilskudd til åpne barnehager

Helsestasjoner og skolehelsetjenesten

I den nylig fremlagte forslaget er dette tiltak som foreslås styrket. Norges Kvinne- og familieforbund har lenge foreslått dette og vi hilser således forslaget hjertelig velkommen. Vi er bekymret for at økningen i rammetilskudd til kommunene ikke vil kunne dekke dette.

Forebyggende helsearbeid og god veiledning til foreldre er svært viktig. Så selv om vi i utgangspunktet ikke er tilhengere av øremerkede tilskudd, så kan vi tenke oss at dette i dette tilfellet kan være en sekundær løsning for å sikre styrkingen av tilbudet.

Forslag:

Rammetilskuddet til kommunene økes slik at det sikrer økt satsning på helsestasjonstilbudet og skolehelsetjenesten i tråd med regjeringen Stoltenbergs forslag.

Sekundært kan det lages øremerkede tilskudd til dette.

Gravferdsstøtte

Satsene for gravferdsstøtte slik de i dag er, dekker ikke faktiske utgifter. Våre undersøkelser i 2012 viste at en enkel gravferd koster rundt 30 000 kroner. Vi har konstatert at satsene mer eller mindre har stått uendret de senere år. Vi mener at dette må endres.

Forslag:

Gravferdsstøtten settes til 25 000 kroner

 

Inspillene er sendt til Finansministeren, samt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.