Høringsfrist 1.11.2009

Her er K&Fs uttalelse:

Norges Kvinne- og familieforbund mener at både fars omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og mors ammefri må legges inn i folketrygden.  Den vil da gjelde alle, uansett arbeids- og tariff-forhold.  Det er også viktig at selvstendig næringsdrivende dekkes av ordningen.

Rettigheten kan avgrenses til 1 time pr. dag for kvinner med over 2/3 stilling fram til barnet fyller 1 år.  Både for ammefri og omsorgspermisjon vil refusjon avgrenses ved 6 G, tilsvarende andre ytelser fra folketrygden.

I notatet hevdes at kostnadene ved en slik ordning blir store.  Ser vi offentlige utgifter til denne ordningen opp mot innsparing i lønnsbudsjettet for statlige og kommunale arbeidsgivere, vil ekstrakostnadene bli  atskillig mindre, selv om NAV vil få økte administrative kostnader.   Det er viktig at totaløkonomien ses i sammenheng, og ikke bare de ulike budsjettpostene.

Hele saken finner du her.