Grønn resept er den nye kost- og aktivitets-medisinen fra landets fastleger til pasientene. Resepten skal stimulere til sunnere livsstil blant pasienter med høy risiko for hjerte- og karsykdom og type 2-diabetes.

-I disse dager tar landets fastleger i bruk grønn resept. Dette

er en utfordring til oss alle om å være aktivt med
å ta ansvar for egen helse. Den grønne resepten skal være
et forpliktende opplegg både for pasienten og for legen, uttalte
helseminister Dagfinn Høybråten i går.

Det var sist vinter Regjeringen foreslo i Folkehelsemeldingen å innføre en takst for leger
for grønn resept. Det var for å stimulere til mer livsstilsveiledning i
helsetjenesten som alternativ til medikamentell behandling av pasienter med høy
risiko for hjerte- og karsykdommer.

Bedre kosthold
I går ble innføringen av Grønn resept markert i
Sosial- og helsedirektoratets lokaler. Helseminister Dagfinn Høybråten
presenterte ordningen og det nyutviklede materiellet legene har fått
tilsendt.

Grønn resept-ordningen blir fulgt opp i forslag til statsbudsjett for
2004. Det er satt av 5 mill kroner til oppfølging og videreutvikling av
ordningen. Grønn resept innebærer på den ene siden at fastlegen får en ny takst
for å stimulere til mer veiledning og hjelp til å legge om til en sunnere
livsstil.

Taksten utløses når grønn resept forskrives som et alternativ til
medikamentell behandling. På den andre siden omfatter ordningen faglige
støttesystemer, dvs informasjons- og veiledningsmateriell, til bruk for legen i
konsultasjonen med pasienten.

Endre atferd
Dette gir legen et verktøy i arbeidet med å
endre helseatferd og levevaner og til å støtte opp om pasientens egeninnsats. I
første omgang inngår diagnosegruppene høyt blodtrykk og diabetes type 2 i
ordningen.

–Vi begynner der, så vil evalueringen og erfaringene som høstes fra både
pasienter og leger bidra til å videreutvikle konseptet til best mulig hjelp for
pasienten, og samtidig vise om det er aktuelt å utvide ordningen til også å
omfatte flere diagnoser, sier helseministeren.

Direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet uttalte at det
lå til grunn overbevisende dokumentasjon på effekten av kostholdsendringer og
økt fysisk aktivitet ved behandling av høyt blodtrykk og diabetes 2.

Pasienter ønsker råd
Presidenten i Den norske
lægeforening, Hans Kristian Bakke mente pasientene ønsket råd til å endre
livsstil.

-Det er gledelig at det vises tilstrekkelig politisk mot og vilje til å møte
en utvikling i forhold til livsstil og livsstilssykdomme som til tross for en
opplyst befolkning, går retning. Man har gledelig, men ikke overraskende valgt å
stå imot de professorale røster som hevder at pasientene ikke bør utsettes for
det “overgrep” det innebærer å få råd til å endre livsstil. Erfaringen er at
pasientene ønsker slik råd, opplyste president Hans Kristian Bakke i Den norske
lægeforening.

Informasjons- og veiledningsmateriellet er utarbeidet av
Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid Nasjonalt folkehelseinstitutt, Den
norske lægeforening og Rikstrygdeverket, og det foreligger elektronisk på Sosial- og helsedirektoratets
hjemmesider.

Kilde: Helsedepartementet