Kravet om politiattest for arbeid med barn i barnehager skal endres.

Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til endring i barnehageloven.  Her er K&Fs høringssvar:

Høring – Forslag til endringer i barnehageloven (om politiattest og tjenestedata)

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har mottatt nevnte høring og har i den forbindelse noen kommentarer. Vi vil innledningsvis beklage at det gis så kort frist for å avgi uttalelse. K&F er en interesseorganisasjon basert på frivillig arbeid. Våre lokallag driver en rekke barnehager rundt i landet. Vi skulle veldig gjerne ha fått inn synspunkter fra flere av disse. Det lar seg ikke gjøre med bare noen ukers frist for å avgi uttalelse.

Innledningsvis vil vi særlig presisere at dette er viktig for døgnåpne barnehager. Vi hadde gjerne sett at dette var bredere drøftet.

Vi oppfatter forslaget dit hen at man ønsker å skape tryggest mulige forhold for barna i barnehagen. Dette er prisverdig. Politiattest er viktig og gir noe sikkerhet, men selvsagt aldri full trygghet.

Mange av de åpne barnehagene drives av frivillige organisasjoner. Her er det ofte mange ulike som skifter på å være i barnehagen. De vil naturlig komme innunder reglene om “regelmessig opphold i barnehagen”. For å være på den sikre siden er K&F av den oppfatning at dette må presiseres bedre.

Vi deler ikke departementets syn om at politiregisterloven § 39 og § 203 ikke skal anmerkes på barneomsorgsattesten. Selv om dette omhandler straffebud som gjelder personer over den seksuelle lavalder er K&F av den oppfatning at det skal tas med på barneomsorgsattesten. Dette fordi det dreier seg om å skape tryggest mulig vilkår og her må hensynet til barna telle mer enn noe annet. Adferd begått mot ungdom gir ikke garanti for at vedkommende ikke vil kunne utføre liknende adferd overfor barn i lavere aldersgrupper. Vi mener derfor dette må omfattes av attesten.

Vi støtter departementets syn om at straffelovens § 233 skal fremgå av barneomsorgsattesten.

K&F mener at skadepotensialet knyttet til seksuelle overgrep mot mindreårige skal telle såpass at det skal av beskyttelseshensyn tas med i barneomsorgsattesten.

Med vennlig hilsen

Norges Kvinne- og familieforbund

Elisabeth Rusdal, forbundsleder

Eldbjørg Gunnarson, sentralstyremedlem