Regjeringen må arbeide enda mer for å sikre familiene balanse mellom arbeid og familieliv.

I anledning FNs internasjonale familiedag sender K&F ut denne pressemeldingen:

”Selv om Norge igjen er kåret til det beste landet for mødre, vi er kommet langt med likestilling og det stadig er bedre vilkår for fedre, så ber vi regjeringen satse enda mer”, sier Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F)

For enkeltmennesket er familien som hovedregel den viktigste arenaen for kjærlighet, trygghet, tilhørighet, omsorg og personlig og sosial utvikling. For samfunnet er familien den viktigste ”byggesteinen”, fordi familien ivaretar enkeltmenneskers grunnleggende behov. Ved å ha hovedansvar for oppdragelse av nye generasjoner, utføre omsorgsoppgaver og annet ulønnet omsorgsarbeid, er familien en av de viktigste bidragsyterne til samfunnsutviklingen.  Familiepolitikk dreier seg om samfunnsmessige tiltak som har til hensikt å sikre familien gode levekår. Ingen familier eller familiemedlemmer er like eller har samme behov. Det er derfor viktig å legge tilrette for valgfrihet. På den måten kan familien selv velge det som passer best for seg og de behov familiens medlemmer har.

Vi mener derfor at:

  • Foreldre må sikres nødvendig tid og mulighet til å være foreldre slik de selv ønsker
  • Foreldre gis tilbud om skolering i det å være foreldre
  • Begge foreldre godskrives inntil 5 pensjonspoeng årlig, hvis de arbeider deltid for å være mer sammen med egne barn
  • Mulighet for videreutdanning/oppdatering av kompetanse for de som utfører omsorg på lik linje med de som ikke velger omsorgsarbeid i en periode
  • Personer som vender tilbake til arbeidslivet etter omsorgsavbrekk, skal få tilbud om oppdatering av sin kompetanse
  • Arbeidslivet må vektlegge den reelle kompetanse som omsorgsarbeid i hjemmet gir

”I anledning FNs Internasjonale Familiedag utfordrer vi Regjeringen på disse områdene”, avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal.

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobiltelefon: 913 28 164

——————————————-

Familiespørsmål var gjenstand for økende oppmerksomhet i FN i 1980-årene. Det var mange temaer med særlig fokus på familiens økonomiske og sosiale kår var viktige. Mot slutten av 1980-årene ble medlemslandene spurt om man skulle ha et internasjonalt familieår. Dette ble vedtatt i desember 1989 og FNs Internasjonale familieår var i 1994. På bakgrunn av dette og økt press, blant annet fra vårt forbund i særdeleshet ble det i 1993 vedtatt at 15.mai hvert år skulle være FNs internasjonale familiedag.  

Til slike FN dager er det et tema vedtatt av FNs familiekomité.  Årets tema er: Sikre familien balanse mellom arbeid og familieliv.  FNs generalsekretær sender ut et eget budskap hvert år.

Temaer fra tidligere år samt budskap de siste årene finnes på FNs hjemmesider. FN-sambandet her i Norge har også informasjon om familiedagen.