Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har vurdert den tilsendte NOU 2009:5 og støtter anbefalingene. At barnets beste må være grunnlaget for all regulering av etablering og endring av foreldreskap, er en viktig hovedregel for arbeidet videre. 

K&F støtter spesielt utvalgets forslag om videreføring av pater est-regelen, og likeledes at samboerforhold ikke skal medføre automatisk pater est-regel.  K&F arbeider for familiens framtid og er spesielt opptatt av barnas trygghet. Ekteskapet er et mer juridisk mer forpliktende forhold enn samboerskap. At samboere må erklære farskap, gir barna en større sikkerhet.  Det er viktig at foreldre får god informasjon om dette før fødselen og at erklæring kan gjøres på forhånd.  

Når det gjelder å erklære i stedet for å erkjenne farskapet, er dette en positiv språklig endring. Det er også viktig at begrepsbruk og regler samordnes. Tekst, og spesielt lovtekster, er ofte vanskelig å forstå og tolkes, så enhver forenkling støttes.

For hele saken, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2009/horing-nou-2009-5-farskap-og-annen-morsk.html?id=551901