K&F’s uttalelse til Barne- og likestillingsdepartementet:

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) støtter det framlagte forslaget til endringer.  Vi viser til at grunnlaget for forslaget er ”Barnets beste”.  Det er viktig at dette blir rettesnor for alt videre arbeid.

K&F viser også til forbundets uttalelse av 11.12.08 vedrørende endringer i Barnevernloven, der vi presiserte at adopsjon av fosterbarn bør gjøres lettere og vurderes i flere tilfeller enn det som nå er praksis.  Fosterbarn trenger å høre til et sted, særlig når de blir større og nærmer seg myndighetsalder.  Det skaper utrygghet å stå formelt ”uten familie” hvis egen familie ikke fungerer.