I forbindelse med markeringsdagen 15.mai utfordrer Norges Kvinne- og familieforbund Regjeringen til å fastsette rammer for forutsigbar omsorg.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) var initiativtaker til FNs internasjonale familieår. Vi arbeider fortsatt på internasjonalt nivå ut fra målsettingen om at familiens fremtid og velbefinnende er et globalt ansvar. Årets familiedag har ”familier og personer med funksjonshemming” som tema.

Familien er den minste enheten i vårt demokrati. Dette gjør familien til en byggestein som det er viktig å satse på. Og vi må være klar over at familier i en situasjon med behov for omsorg og pleie er sårbare. De har behov for trygghet og forutsigbarhet.

Behovet for omsorg og pleie er stadig økende. Vi får større andel eldre, og samtidig også flere yngre pleie-trengende. Mange ønsker å pleie sine barn, ektefeller og eldre hjemme, i stedet for, eller i tillegg til, institusjonsplass. Denne valgfriheten skal respekteres.

Det utføres uvurderlig arbeid rundt i de norske hjem, omsorgsarbeid som både er et supplement og et alternativ til kommunale tilbud.

Alle landets kommuner plikter å ha et tilbud om omsorgslønn til sine innbyggere. Omsorglønn skal være et tilbud ved tyngende pleie i hjemmet – det kan dreie seg om pleie av barn, ektefelle og eldre.

Ingen kan leve av luft, kjærlighet og gode intensjoner alene. Derfor arbeidet K&F frem omsorglønn som ble innført ved lov i 1986. I teorien fungerer ordningen ypperlig – dessverre er det ikke slik i praksis. I kommunenes budsjett er ikke midlene til omsorgslønn øremerket. Det fører til svært ulik behandling avhengig av hvor i landet man bor. Det er opp til den enkelte kommune selv å avgjøre prioriteringen i budsjettet. Pengesummen som avsettes dekker ofte ikke de faktiske behov. I dag er vi avhengige av at den enkelte kommune ser viktigheten og verdien av å prioritere omsorg i sitt budsjett. Det sier seg selv at dette gir tilfeldige og urettferdige utslag.
Dette må det ryddes opp i!

På sitt beste er omsorgslønn i dag en uforutsigbar ordning. Det kan vi ikke være tilfreds med. Størrelse og mulighet for omsorgslønn skal ikke være avhengig av hvor i landet man bor.

Norges Kvinne- og familieforbund utfordrer Regjeringen til å rydde opp i en ordning som i dag ikke fungerer tilfredsstillende.
Regjeringen må sette faste rammer for omsorgslønn. Dette vil innebære trygghet og forutsigbarhet for alle involverte – ikke minst for kommunene.

Ann-Louis Nordstrand
Forbundsleder
Norges Kvinne- og familieforbund