FNs kvinnekommisjon (The Commission on the Status of Women – CSW) er underlagt FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), som igjen rapporterer til FNs Generalforsamling. CSWs overordnede mandat er å fremme kvinners sosiale, økonomiske og politiske rettigheter internasjonalt. CSW avholdes for 65. gang i perioden 15.-26. mars 2021.

 

CSW65. Norges Kvinne- og familieforbund var invitert til innformasjons- og innspelsmøte den 26. januar 2021.

Kultur og likestillingsminister Abid Q. Raja og statsekretær Aksel Jakobsen frå utenriksdepartementet leda møtet.

Forbundsleiar Aina Alfredsen Førde, nestleiar Randi Støre Gjerde og prosjektansvarleg i internasjonalt utval Kristin Hansen deltok.

Her er våre innspel:

                                                                                        

  • kvinners involvering og deltaking i freds-, sikkerheit- og forsoningsarbeid må sikrast med minst 50 % kvinner i dei ulike fora der avgjerder vert teke.
  • Kvinner i flyktningeleirar som lever med frykt heile tida for å bli valdteken eller andre overgrep, må beskyttast så dei trygt kan bevege seg rundt utan å bli valdteken, eller utsettast for andre valdshandlingar.

Kvinner i krig og konflikt som har fått barn med «fienden» som følgje av valdtekt, må få hjelp til å komme seg vidare i livet ilag med barna. Religiøse eller politiske meiningar må ikkje vera til hinder, slik at kvinner ikkje skal måtte skilje seg frå barna sine for å få hjelp til å komme seg ut av krigens mareritt. Barna er uskyldige i det faren har gjort.