Høringssvar og resolusjoner


Høring – forslag om å innføre en ordning med stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonale barnebortføring.


Les mer


Høring – barn som kan være ofre for menneskehandel


Les mer


Fordelingsutvalget, NOU 2009:10


Les mer


Ungdoms fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse lokalt.


Les mer


Farskap og annen morskap, NOU 2009:5


Les mer


Arbeidsmiljølovens bestemmelse om midlertidige ansettelser


Les mer


Rett til barnehageplass av asylsøkere.


Les mer


Endringer i adopsjonsloven og barnevernloven


Les mer


Ny skiftelovgivning


Les mer


Kvinnediskrimineringskonvensjonen


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80