Høringssvar og resolusjoner


Høringssak – endringer i folketrygdloven kapittel 15 – stønader til enslig mor eller far


Les mer


Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre – Forslag til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek


Les mer


Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter.


Les mer


Overføring av fedrekvote


Les mer


God handelsskikk –


Les mer


Tilskudd til barn og unge


Les mer


Kvinners rettigheter og likestilling –


Les mer


Momskompensasjon for frivillige organisasjoner


Les mer


Med forskertrang og lekelyst


Les mer


Forslag til ny folkehelselov


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80