(Nett Kvinner & familie); Det er registrert nedgang i barnehagesatsene.
Den gjennomsnittlige maksimumssatsen i kommunale barnehager er i underkant av 3 000 kroner mens minimumssatsen er noe under 1 500 kroner. Det melder Statistisk Sentralbyrå.

Barnehagesatsene ble redusert fra januar til august 2003 grunnet økt statstilskudd. Foreldrebetalingen i utvalgskommunene viste store variasjoner avhengig av betalingssystem.

Barnehagesatsene har falt fra januar til august 2003 på de tre inntektsnivåene som måles og for minimums- og maksimumssatsene. Grunnen er økt statstilskudd til drift av barnehager fra og med 1. august 2003.

Tilskuddet til kommunale barnehager økte med vel 19 prosent mens det til de private barnehagene gikk opp med nærmere 34 prosent. En del av kommunene og de private barnehagene i utvalget hadde foretatt prisreduksjoner per 15. august, mens andre hadde forslaget til redusert foreldrebetaling under behandling. Nedgang i barnehagesatsene.

Store variasjoner
Den gjennomsnittlige maksimumssatsen i kommunale barnehager er i underkant av 3 000 kroner mens minimumssatsen er noe under 1 500 kroner. På kommunenivå er det store variasjoner i barnehagesatsene blant utvalgskommunene.

Minimumssatsen over 3 år med heldagsplass i kommunal barnehage varierer mellom 0 kroner og 3 360 kroner. Spredningen i maksimumssatsen mellom kommunene er derimot langt mindre og ligger mellom 2 190 kroner og 4 635 kroner.

Minimums- og maksimumssatsene er ikke målt mot et spesifikt inntektsnivå da dette varierer fra kommune til kommune. Husholdninger med årsinntekt på 250 000 kroner står overfor betalingssatser mellom 950 kroner og 3 360 kroner.

Årsinntekt
Foreldrebetalingen for husholdninger med årsinntekt på 500 000 kroner varierer fra 2 185 kroner til 3 850 kroner. På landsbasis er foreldrebetalingen for husholdninger med årsinntekt på 250 000 kroner i snitt 2 382 kroner i kommunale barnehager.

Den gjennomsnittlige foreldrebetalingen for inntektsnivåene 375 000 kroner og 500 000 kroner ligger rundt 2 800 kroner. Dette tilsvarer en nedgang på rundt 8 prosent fra januar 2003 for alle inntektsnivåene.

Sammenliknet med august 2002 var foreldrebetalingen omkring 7 prosent lavere i august 2003. Differansen mellom den gjennomsnittlige maksimumssatsen og betalingssatsen for husholdninger med årsinntekt på 500 000 kroner er relativt liten.

Økning på Vestlandet
Årsaken er at få kommuner i utvalget benytter inntektsgraderte betalingssystem med intervaller over 500 000 kroner. Inndelt på regioner viser fire av de fem regionene en nedgang i foreldrebetalingen, det er kun Vestlandet som har en prisoppgang fra august 2002 til august 2003.

På landsbasis: private barnehagesatser høyere enn kommunale På landsbasis er foreldrebetalingen i private barnehager i snitt 3 166 kroner per august 2003. Sammenlignet med august 2002 har betalingssatsene gått ned med 3,4 prosent.

Landsgjennomsnittet for de private barnehagene ligger over de kommunale satsene for alle de tre inntektsnivåene. Differansen utgjør i overkant av 200 kroner for husholdninger med en bruttoinntekt på 500 000 kroner og rundt 800 kroner for husholdninger med inntektsnivået 250 000 kroner.

Prisforskjell
Differansen mellom betalingssatsene i kommunale og private barnehager øker desto lavere inntektsnivået er grunnet mer utbredt bruk av inntektsgraderte betalingssystem i kommunale barnehager enn i private.

Brutt ned på regioner varierer foreldrebetalingen i private barnehager fra 2 873 kroner i Trøndelag til 3 360 kroner i Agder og Rogaland. Trøndelag er dermed den eneste regionen der private barnehagetakster ligger under de kommunale barnehagetakstene på alle inntektsnivåene.

Se for mer informasjon: Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, august 2003. Mer informasjon: elisabeth.eng.eibak@ssb.no, tlf. 21 09 47 37.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå