Bemanningen av det nye Mattilsynet er godt i gang. Det er nå ansatt direktør, åtte regionsdirektører og direktører for avdelingene i sentralleddet. Ansettelse av kommunikasjonsdirektør pågår. Ny administrerende direktør i Mattilsynet er Joakim Lystad.

Tekst: Wenche
Solberg-Hansen

Det er opprettet en interimorganisasjon som jobber med å klargjøre tilsynet
som skal være operativt fra 1. januar 2004. I tillegg har interimorganisasjonen
engasjert ca. 10 personer som har ulike koordinerende og støttende funksjoner.
De regionale kontorene skal plasseres i Kautokeino i Finnmark, Sortland i
Vesterålen, Steinkjer i Nord-Trøndelag, Bergen, Sandnes i Rogaland, Bø i
Telemark, Ås i Akershus og Ringsaker.

Mattilsynet vil fra årskiftet overta forvaltningsoppgavene til Statens
dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn, de kommunale næringsmiddeltilsyn og
deler av Fiskeridirektoratet. Mattilsynet skal bestå av tre forvaltningsledd.
Ett sentralt ledd plassert på Adamstua i Oslo, ett regionledd med åtte
regionskontor og ett lokalt ledd med 64 lokalkontor.

Laboratorievirksomhet skal ikke være en oppgave for det nye Mattilsynet.
Nasjonale oppgaver innen administrasjon, dyrehelse, fiskehelse, dyrevern,
plantehelse, sjømat og annen mat- og fôrproduksjon, skal delvis utføres ved det
fremtidige Mattilsynets regionkontorer. Det sentrale leddet skal likevel ha
overordnet kompetanse og ansvar på alle fagområder, både forvaltningsmessig og
administrativt.

Bergen skal ha særskilt kompetanse innen dyrefôr, sjømatproduksjon, fiskehelse og
bearbeiding av sjømat. Ås skal ha kompetanse innen planteproduksjon, plantehelse
og bearbeiding av vegetabilsk mat. Sandnes får særskilt kompetanse
innen landdyrproduksjon, bearbeiding av mat fra landdyr samt innen dyrehelse
og dyrevelferd. Sortland får driftsansvar for administrative oppgaver som
økonomi, lønn og avgiftsinnkreving. Ringsaker eller Sandnes skal ha driftsansvar for
IKT og sentralarkiv (Kilde Odin).