Med hjerte for idretten, kulturlivet og frivillig sektor

Landets sparebanker og sparebankstiftelser deler hvert år ut store deler av sitt overskudd til gode formål i samfunnet. Idrett, kultur og frivillig sektor er blant de største mottakerne av sparebanknæringens gaveutdelingsvirksomhet. Kanskje har du også en ide eller et prosjekt som kan motta støtte fra den lokale sparebanken?

Landets sparebanker og sparebanker deler hvert år ut store deler av sitt overskudd i form av gaver til gode formål i samfunnet. Sparebanknæringens allmennyttearbeid er en viktig del av en lang sparebanktradisjon tuftet på ideen om at bankene og stiftelsene skal bidra til positiv samfunnsutvikling i nærområdet de er en del av.

2,3 milliarder til idrett, kultur og frivillig sektor i 2020
Tall som Sparebankforeningen har innhentet fra sine medlemmer viser at sparebanknæringen bidro med drøyt 2,3 milliarder kroner til allmennyttige formål gjennom nær 18 000 tildelinger i 2020. Over 800 millioner kroner tilfalt formål innen idrett og fysisk aktivitet, mens mer enn 500 millioner kroner tok form av støtte til ulike tiltak og prosjekter innen kulturfeltet. I sum representerer sparebanknæringen en av Norges største private bidragsytere til frivillig sektor.

Stor spennvidde i tildelingene
Det finnes stor spennvidde i prosjektene som sparebankene og sparebankstiftelsene har gitt økonomisk støtte til i 2020. Finansiering av nye løypemaskiner, støtte til oppgradering av idrettsanlegg og penger til utstillings- og formidlingsprosjekter er bare noen av de utrolig mange ulike formålene som sparebanknæringen har støttet gjennom sin gaveutdelingsvirksomhet i fjor. En viktig fellesnevner for alle prosjektene som har mottatt støtte, er samtidig at de kommer samfunnet og innbyggerne til gode i en eller annen form.

Ta kontakt med din lokale sparebank eller sparebankstiftelse
Sparebankforeningen anbefaler alle som har en god ide til et initiativ eller prosjekt som kommer samfunnet til gode, om å ta kontakt med den lokale sparebanken eller sparebankstiftelsen for å undersøke mulighetene for økonomisk støtte gjennom næringens gaveutdelingsvirksomhet. Ofte er det gjort på noen minutter å søke om tildeling samtidig som mulighetene for å motta støtte er stor.

En samlet oversikt over alle sparebankene og sparebankstiftelsene finner du på Sparebankforeningens hjemmesider: https://www.sparebankforeningen.no/banker-og-stiftelser/medlemmer/  Ta også gjerne kontakt med foreningen ved spørsmål eller mer informasjon om sparebanknæringens gaveutdelingsvirksomhet.